ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျုး ထူပ်းႁၼ်ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉႁၵ်းပဵၼ် 3 ပွတ်း လူႉသုမ်းၵူၼ်းသိုၵ်း 53 ၵေႃႉ

တပ်ႉသိုၵ်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျုး ထူပ်းႁၼ်ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ ဢၼ်ၶၢတ်ႇၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇသေ ၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းလွတ်ႈသၢႆၸႂ်သေၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 25 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AP ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တပ်ႉၼမ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျုး ဢွၵ်ႇမႃးသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ထူပ်းႁၼ်ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ KRI Nanggala-402 တႂ်ႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇယဝ်ႉ လႄႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈၶူၼ်ႉႁႃ လုၵ်ႈသိုၵ်းၼႂ်းႁိူဝ်းလမ်းၼႆႉယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ တေဢမ်ႇမီးၵူၼ်း လွတ်ႈသၢႆၸႂ်သေၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Yudo Margono ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ မီးသၢၵ်ႇသေႇ လၵ်းထၢၼ် တႅၵ်ႇလႅင်းလီယဝ်ႉ ဢၼ်ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၽေးၼမ်ႉၶဝ် ၶူၼ်ႉထူပ်းႁၼ် ႁိူဝ်းလႆႈတႅၵ်ႇႁၵ်းပဵၼ် 3 တွၼ်ႈ၊ ယူႇယူႇသေ ႁိူဝ်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇတႄႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိူဝ်းလႆႈမီးႁွႆးၸတ်ႉတႅၵ်ႇသေ ၸူမ်လူင်းၼမ်ႉ ၵမ်းဢိတ်းဢိတ်း လုၵ်ႉတီႈတၢင်းလိုၵ်ႉ 300 မီႇတိူဝ်ႇ ၸူမ်လူင်းၵႂႃႇထိုင် 500 မီႇတိူဝ်ႇသေ တေႃႇပေႃးထိုင်ၵႂႃႇ တႂ်ႈၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်တၢင်းလိုၵ်ႉမီး 850 မီႇတိူဝ်ႇ မၼ်းပဵၼ်တၢင်းလိုၵ်ႉ တီႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်းလွတ်ႈသၢႆၸႂ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ႁႃၵဵပ်းလႆႈၶိုၼ်း ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ ၶိုၼ်ႈမႃးၼိူဝ်ၼမ်ႉလႆႈၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉသေ တေသိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်းႁႃ လၵ်းထၢၼ်လွင်ႈလႆႈ ပဵၼ်ၽေးပွၵ်းၵမ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃးႁူႉလႆႈ လွင်ႈယွႆႈယႅမ်းမၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ KRI Nanggala-402 လႆႈၶၢတ်ႇၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းလမ်လူင်း ၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ႁိမ်းၵုၼ်ပႃႇလီႇ တႃႇၵႂႃႇၽိုၵ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ထေႃႇရ်ပီႇတူဝ်ႇ (Torpedo) ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈၶၢတ်ႇလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 April 2021 မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၼၼ်ႉ လူမ်းဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ ၸႂ်ႉထူၺ်ႈၸႂ် တိုၵ်ႉၵုမ်ႇထူၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းသိုၵ်း 53 ၵေႃႉ တႃႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 72 ၸူဝ်ႈမူင်းယူႇၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်ယုမ်ႇယမ်ဝႆႉဝႃႈ ဢၢၼ်းၸွႆႈထႅမ်သၢႆၸႂ်ၵူၼ်းသိုၵ်း တင်း 53 ၵေႃႉ ၶိုတ်းတၼ်းယူႇၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇမီးၽႂ် လွတ်ႈသၢႆၸႂ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ KRI Nanggala-402 ၼႆႉ တၢင်းယၢဝ်းႁိူဝ်းမီး 60 မီႇတိူဝ်ႇ ၼမ်ႉၼၵ်းႁိူဝ်း မီး 1,395 တၢၼ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းၵျႃႇမၼီႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းႁၢင်ပီႊ 1970 ဢဝ်ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျုး မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 1981 ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း