ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျုး ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်းယွမ်းႁပ်ႉ “ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း” ယိုင်ႈၸိူင်ႉထိူင်း ယိုင်ႈၶႅၼ်းဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီ

ၸွမ်းၼင်ႇ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ ၸုမ်းၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျုးလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸဵဝ်းယွမ်းႁပ်ႉ ၽွင်းတၢင်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 2 August 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ REUTERS ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ရဵတ်းၼူဝ်း မႃႇသူႇတီႇ (Retno Marsudi) ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျုး လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇလီယွမ်းႁပ်ႉ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ် မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသီႇ April 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယူႇ တႃႇႁႂ်ႈပေႃးတေၸၢင်ႈ ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်လႆႈဝႆးၽႂ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ရဵတ်းၼူဝ်း မႃႇသူႇတီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉၸိူင်ႉထိူင်းတေႃႇလွင်ႈၼႆႉယူႇသေ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ တိုဝ်းၵမ်ၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းသေလွင်ႈၸိုင် ၸုမ်းၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တေဢဝ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၼႆႉ တၢင်ႇထိုင်တီႈပၢင်ၵုမ် ၸၼ်ႉၽူႈၼမ်းၵႂႃႇ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈလၢႆႈလၢႆးတၢင်းမႂ်ႇ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ရဵတ်းၼူဝ်း မႃႇသူႇတီႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ထုၵ်ႇလီပၼ်လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၸုမ်းၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တႃႇတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈၶဝ်ႈထိုင်လႆႈ ၵူႈပႃႈၵူႈၽၢႆႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ၼင်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ယူႇတီႈ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇသေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇတေၸွႆႈထႅမ် သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁႂ်ႈဝႆးၽႂ်းသုတ်း လႄႈ တေမီးလွင်ႈၸႅၵ်ႇၽႄပၼ် ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျုး ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်းယွမ်းႁပ်ႉ “ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း” ယိုင်ႈၸိူင်ႉထိူင်း ယိုင်ႈၶႅၼ်းဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီ

“ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီယူႇတဵတ်ႇတဵတ်ႇသေ ပွႆႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈတုၵ်ႉၶၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ်ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းယၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ”

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ရဵတ်းၼူဝ်း မႃႇသူႇတီႇ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၽႂ်တေပဵၼ်ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆသေတႃႉ ၽွင်းတၢင်လၢႆလၢႆၵေႃႉ လၢတ်ႈတီႈ REUTERS ဝႃႈ Erywan Pehin Yusof ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းပရူႇၼၢႆး လႆႈမီးသဵင်ႇတွပ်ႇႁပ်ႉ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လၢတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 August 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉတႄႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆး (ၵေႃႉၵဝ်ႇ) ဝိရသၵ်ႇ ၾုတ်ႉတရႃႉၵုၼ်း မႃးပဵၼ်ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းတၢင်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ လၢႆလၢႆၵေႃႉၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈဢႃႇသီႇယၼ်ႇသေ လႆႈႁႃတူဝ်တႅၼ်းၽွင်းတၢင် ဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ မိူင်းဢၼ်မီးပၼ်ႁႃ ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉယူႇ၊ ယူႇတီႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်း တူဝ်တႅၼ်းဢၼ်ယူႇတီႈ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ လိူၵ်ႈမႃးပၼ်ၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း