ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃးၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်း ႁူမ်ႈလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 June 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး လႆႈႁူမ်ႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်း ၸွမ်းတူဝ်တႅၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းလၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်မီးပႃး တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ ဢင်းၵိတ်ႉ၊ ၶႄႇ၊ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊ ရၢတ်ႉသျႃး၊ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Komodo ပဵၼ်ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ တႃႇႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်း ပဵၼ်တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း တပ်ႉၼမ်ႉ ဢၼ်မီး 36 ၸိုင်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ၊ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ မီးႁိူဝ်း 15 လမ်း ႁူမ်ႈပႃးႁိူဝ်းၶႄႇ လႄႈ ရၢတ်ႉသျႃး ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်း Komodo ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ယဝ်ႉ ဢၼ်ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး လႆႈဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီႊ 2014 ၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ၽွင်းဢၼ် ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း၊ လူၺ်ႈမီး ၶႄႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ၊ တီႈပိုၼ်ႉတီႈၵႅပ်ႈထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈမီးႁိူဝ်းတိုၵ်းၶႄႇ လႅၼ်ႈတတ်းၼႃႈ ႁိူဝ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ၽၢႆႇတင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း