ဢီႇရၢၼ်ႇတီႉၺွပ်း ၽွင်းတၢင်မိူင်းယူႇၵေႇ ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ

ဢီႇရၢၼ်ႇတီႉၺွပ်း ၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁေႃၶမ်းဢင်းၵိတ်ႉ (UK) ရေႃးပၢတ်ႉ မႅတ်ႉၵႄး (Robert Macaire) ၽွင်းလုၵ်ႉတီႈ ပၢင်ယွၼ်းသူး မိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉသေ ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ရေႃးပၢတ်ႉ ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်ဢီႇရၢၼ်ႇတီႉၺွပ်း ၽွင်းတၢင်မိူင်း UK ၼၼ်ႉ ဢီႇရၢၼ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် မၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼင်ႇသိုဝ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃၼႆ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းပရိတ်ႉတဵင်ႇ ၸီႉၸမ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 11 January 2020 ၼၼ်ႉ ဢီႇရၢၼ်ႇယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတင်ႈၸႂ်သေ ပိုတ်းယိုဝ်းမႅၼ်ႈႁိူဝ်းမိၼ်သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ယူႇၶရဵၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇ ၼိူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် 176 ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီးၽူႈလွတ်ႈ သၢႆၸႂ်သေၵေႃႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ တီႈဝဵင်းလူင် ထီႇႁႃႇရၢၼ်ႇ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယွၼ်းသူး ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်း ဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈ သၢႆၸႂ်ၵႂႃႇၼႆလႄႈ ၽွင်းတၢင်မိူင်းပရိတ်ႉတဵင်ႇ ရေႃးပၢတ်ႉ မႅတ်ႉၵႄး ၵေႃႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈပၢင်ယွၼ်းသူးၼၼ်ႉသမ်ႉ ယဵၼ်းပဵၼ်ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵႂႃႇလႄႈ ဢီႇရၢၼ်ႇၶဝ် ၸီႉၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်း ၽွင်းတၢင်မိူင်း UK ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတီႉၺွပ်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ယိပ်းပၢႆႉတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ဢႃႇလီႇၶႃႇမေႇၼီႇ ၵေႃႉပဵၼ် ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽွင်းတၢင်မိူင်း UK ရေႃးပၢတ်ႉတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၼိူဝ် သူဝ်ႇသျႄႇ မီႇတီႇယႃႇသုၼ်ႇတူဝ် မၼ်းဝႃႈ ယွၼ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တူၵ်းသေ ၵူၼ်းလႆႈလူႉသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်း ပရိတ်ႉတဵင်ႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ပၢင်ယွၼ်းသူး ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈထုင်းမီးၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈတိုၵ်းသူၼ်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်ဢီႇရၢၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်း ၊ ဢမ်ႇမီးသၢၵ်ႈသေႇသေ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ ၽွင်းတၢင်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈလုမ်းလုမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢီႇရၢၼ်ႇၵုမ်းၶင်တူဝ် ၽွင်းတၢင်မိူင်း UK ရေႃးပၢတ်ႉ မႅတ်ႉၵႄးဝႆႉတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ၸူဝ်ႈမူင်းသေ ၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်တူဝ်ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း − The Guardian
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း