ဢီႇရၢၼ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းပလိၵ်ႈ Interpol ႁႂ်ႈတီႉၺွပ်း တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႅင်ႈ 47 ၵေႃႉ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်း မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ဢီႇရၢၼ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ပလိၵ်ႈ Interpol တီႉၺွပ်း တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ထႅင်ႈ 47 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05 January 2021 (လိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Al Jazeera ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် လုမ်းတႅပ်းတြႃးသုင်သုတ်း မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ Gholamhossein Esmaili ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၸုမ်းပလိၵ်ႈမိူင်းတေႃႇမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၸုမ်းပလိၵ်ႈ Interpol (International Police) ႁႂ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ် မိၵ်ႈမၢႆသီလႅင် ပုၼ်ႈတႃႇတေၸွမ်းတီႉၺွပ်းတူဝ် တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ  ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႅင်ႈ 47 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ် သင်ႇပိုတ်းယိုဝ်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၸွမ်သိုၵ်း ၶႃႇသဵမ်ႇ သူဝ်လေႇမၼီႇ (Qasem Soleimani) မိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းပလိၵ်ႈ Interpol တီႉၺွပ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႇ ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း (1) လႆႈတုၵ်းယွၼ်း ၼႂ်းလိူၼ် June 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇၸုမ်းပလိၵ်ႈ Interpol ၶဝ် ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း လူၺ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းၶဝ်မီးၶေႃႈႁၢမ်ႈ တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း၊ တပ်ႉသိုၵ်း၊ သႃႇသၼႃႇ လႄႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်သိုၵ်း ၶႃႇသဵမ်ႇ သူဝ်လေႇမၼီႇ (Qasem Soleimani) ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းသိုၵ်း ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸုမ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း (Quds force) ၵူၺ်းသေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ပႃးမိုဝ်းၶႂႃ ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ထႅင်ႈလႄႈ လႆႈထုၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ လူၺ်ႈႁိူဝ်းမိၼ်တရူၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၶေႃႈသင်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉၶီႇလူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇတီႈဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် တီႈဝဵင်းလူင်ပႅၵ်ႇတႅတ်ႇ (Baghdad) ၼႂ်းမိူင်းဢီႇရၵ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 03 January 2020 ပီႊပူၼ်ႉမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ် ဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင်သင် ဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈတုမ်ႉတွပ်ႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လူၺ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်တင်ႈတပ်ႉဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းဢီႇရၵ်ႉၼၼ်ႉ 2 ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း