ဢီႇရၢၼ်ႇ ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းၵေႃႉဢဝ် လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်သိုၵ်း ၶႃႇသဵမ်ႇ သူဝ်လေႇမၼီႇ သူင်ႇပၼ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ဢိတ်ႇသရေး

လွင်ႈၸွမ်သိုၵ်း ၶႃႇသဵမ်ႇ သူဝ်လေႇမၼီႇ ဢၼ်ပဵၼ် ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸုမ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း (Quds Force) မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ထုၵ်ႇဢမေႇရိၵၢၼ် ၸႂ်ႉၶိူင်ႈ Drone ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလူတ်ႉၵႃးမၼ်း တီႈၼႂ်းမိူင်းဢီႇရၵ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢီႇရၢၼ်ႇ ၶိုၼ်းဢဝ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း/လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ သူင်ႇပၼ်တီႈ ဢမေႇရိၵၢၼ် လႄႈ ဢိတ်ႇသရေး ဝႃႈၼႆ။

ဢီႇရၢၼ်ႇ ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းၵေႃႉဢဝ် လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်သိုၵ်း ၶႃႇသဵမ်ႇ သူဝ်လေႇမၼီႇ သူင်ႇပၼ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ဢိတ်ႇသရေး
“ ၸွမ်သိုၵ်း ၶႃႇသဵမ်ႇ သူဝ်လေႇမၼီ ”

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 09 June 2020 လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Aljazeera ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတႅပ်းတတ်းတြႃး မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈပၼ်တၢမ်ႇတၢႆၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢီႇရၢၼ်ႇ ၸိုဝ်ႈ Mahmoud Mousavi-Majd ၵေႃႉဢၼ်ဢဝ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း / လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၸွမ်သိုၵ်း ၶႃႇသဵမ်ႇ သူဝ်လေႇမၼီႇ (Qasem Soleimani) သေ သူင်ႇပၼ်တီႈ သၢႆလပ်ႉ Central Intelligence Agency-CIA ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ဢိတ်ႇသရေး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်း ၶႃႇသဵမ်ႇ သူဝ်ႇလေႇမၼီႇ ၼႆႉ ထုၵ်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄထရမ်ႉ ၸီႉသင်ႇတပ်ႉ ၵၢင်ႁၢဝ်ပိုတ်းယိုဝ်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 03 January 2020 ၽွင်း ၸွမ်သိုၵ်း ၶႃႇသဵမ်ႇ တိုၵ်ႉၶီႇလူတ်ႉ ၵႂႃႇတီႈဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းဢီႇရၵ်ႉ ၼႆႉယဝ်ႉ ၊ ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ် လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ လႆႈဢွၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း သွင် ၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်မႃး လိူဝ်ၵဝ်ႇတႄႉတႄႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် တရူၼ်း သေ ပိုတ်းယိုဝ်းႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်း ၶႃႇသဵမ်ႇ ၼႆႉ ပဵၼ်ပုၼ်ႈတႃႇ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈလွတ်ႈၽေး ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵူၺ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း