ဢီႇရၢၼ်ႇ လႄႈ ရတ်ႉသျႃး ႁႅၵ်ႉ (Hack) ၶေႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 မိူင်းဢင်းၵိတ်း

ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်း မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ၼၼ်ႉ လၢႆမိူင်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉမႅၼ်ႈၽွင်းၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃယူႇလႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်တီႈမိူင်းဢင်းၵိတ်း လႆႈထုၵ်ႇမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းရတ်ႉသျႃး ႁႅၵ်ႉၶေႃႈမုၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 03 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Daily Mail ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသႆႇပိူဝ်ႇ (Cyber) မိူင်းဢင်းၵိတ်း ၵူတ်ႇထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ မီးႁႅၵ်ႉၵိူဝ်ႇ (Hacker) ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းရတ်ႉသျႃး ၶတ်းၸႂ်ၶဝ်ႈႁႅၵ်ႉၶေႃႈမုၼ်း လူၺ်ႈၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး သူင်ႇဢီးမေးလ် ၵႂႃႇၸူးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်တီႈၼိုင်ႈ မိူင်းဢင်းၵိတ်း ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ယႃႈယႃဢၼ်လႆႈၸၢမ်းယူတ်းယႃ ၵူၼ်းပဵၼ်ယဝ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

REUTERS

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသႆႇပိူဝ်ႇ (Cyber) တီႈမိူင်းဢင်းၵိတ်း မီးလွင်ႈၵူတ်ႇထူပ်းႁၼ်ယဝ်ႉသေ   ႁႅၵ်ႉၵိူဝ်ႇ (Hacker) ဢၼ်ၶဝ်ႈႁႅၵ်ႉၶေႃႈမုၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတၼ်းၶဝ်ႈထိုင်ၶေႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွၵ်းလၢႆး ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁဵတ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သင်သေလွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉၵေႃႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေၸၢင်ႈလူႉတၢႆယွၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သုင်ထိုင်ၼိုင်ႈသႅၼ် ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ  ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 တႄႇၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇ ပဵၼ်မႃးတီႈႁွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမီးသၢၵ်ႇသေႇ လၵ်းထၢၼ်ဢၼ်ၼႅၼ်ႈၼႃ သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈ တေသိုပ်ႇပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၶႄႇၵႂႃႇ လူၺ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ ဢၼ်ၶႄႇသူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ တိူဝ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမ်ႇမေႇရိၵၢၼ်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ 04 May 2020 ၵူၼ်းပဵၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (27,348) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး (1,188,421) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (1,154) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး (68,602) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး (178,594) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 04 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (212) မိူင်း၊ (210 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းမူတ်းမီး (3,567,561) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းလုမ်ႈၾႃႉ မီး (248,332) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း ၶိုၼ်း မီး (1,157,275) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 04 May 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 14:15 မူင်း)။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း