ဢီႇရၼ်ႇ ယိုဝ်းတူၵ်း Drone ၶွင် ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 June 2019 ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢီႇရၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယိုဝ်းတူၵ်းပႅတ်ႈ Drone ၶွင် ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ ဢၼ်မိၼ်ဝႆႉ ၽၢႆႇပွတ်းၸၢၼ်း မိူင်း ဢီႇရၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈလိပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ထတ်းသၢင်ဝႃႈ ၼႂ်းၵႄႈ ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ ဢိင်ႇတင်း ဢီႇရၼ်ႇၼႆႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃး လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ႁၢင်ႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ် လႄႈ လီမႆႈၸႂ် ဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

IRNA ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢီႇရၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ တရူၼ်းဢၼ်လႆႈယိုဝ်းတူၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်သႅၼ်း တရူၼ်း RQ-4 Global Hawk ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇၶဝ်တႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ MQ-4C Triton တရူၼ်းတပ်ႉၼမ်ႉ ၶွင်ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတူၵ်း တီႈၼမ်ႉ ႁေႃႇမုတ်ႉ ၼမ်ႉ ၶွင်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၼေႃႉယေႃႉၵယမ်မမ် ၽူႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ တရူၼ်း MQ-4C Triton ၼႆႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တရူၼ်း Triton ၼႆႉ ပေႃးမိၼ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ မိၼ်လႆႈႁိုင် 24 ၸူဝ်ႈမွင်း သေ မိၼ်ၶိုၼ်ႈသုင်လႆႈ 10 လၵ်း ၊ ၵုမ်းထိင်းႁေႃႈၵႂႃႇလႆႈ တၢင်းၵႆ 8200 လၵ်းၼမ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး တၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် သွင်လမ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇယႃႉၾႅၵ်ႈ တီႈပၢင်ႇလၢႆႇ ဢူဝ်ႇမၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ ၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်း ဢီႇရၼ်ႇၼႆသေ ၼႂ်းၵႄႈ ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇလႄႈ ဢီႇရၼ်ႇ ၵေႃႈ မီးလွင်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင် တေႃႇၵၼ် မႃးၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – DVB
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း