ဢူးမင်ႇမၢႆပိုၼ်း ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် တီႈမိူင်းမွၼ်း ထုၵ်ႇယႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 January 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ဢူးမင်ႇမၢႆပိုၼ်း ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် (9) ၵေႃႉ ဢၼ်ပႃးၸွမ်ႁၢၼ် ဢွင်ႇသၢၼ်းသေ ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵိုၵ်းပိုၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယေး မိူင်းမွၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးယႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ဢူးမင်ႇမၢႆပိုၼ်း ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် (9) ၵေႃႉ ၼႆႉ မီးဝႆႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယေး သေတႃႉ ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝၢင်းမၢၵ်ႇၼင်သေ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ မီးၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းယူႇလႄႈ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ် ၵေႃႉၵႂႃႇယႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးဢွင်ႇၼၢႆႇဝိၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းယေးလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယႃႉ ဢူးမင်ႇမၢႆပိုၼ်း ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် (9) ၵေႃႉၼႆႉ တိုၼ်းတင်ႈၸႂ်ယႃႉ လၵ်းသဝ်ႁိၼ် ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ ၽၢႆႇၼႃႈ ဢူးမင်ႇမၢႆပိုၼ်း ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ၊ ယွၼ်ႉလႆႈငိၼ်းသဵင်ပေႃႉထုပ်ႉတွႆႇ လႄႈ မီးမုၼ်ၸဝ်ႈပႃးၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးႁွင်ႉပၢဝ်ႇဝႃႈ ပလိၵ်ႈၶဝ် မႃးယဝ်ႉၼႆလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ယႃႉဢူးမင်ႇမၢႆပိုၼ်း ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် (9) ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈသွင်လမ်းသေ ပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ၊ ပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ် ၵေႃႉယႃႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ပလိၵ်ႈၶဝ် တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸွပ်ႇသွၵ်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မဢီႉတၼ်ႇတႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဝဵင်းယေး ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢူးမင်ႇမၢႆပိုၼ်း ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် (9) ၵေႃႉၼႆႉ ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းယူႇ (200) သႅၼ်ပျႃး ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးငိုၼ်း (budget) ၸုမ်းၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆမူတ်းသႂ် ဝဵင်းယေး တႃႇ (50) သႅၼ်ပျႃးသေ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 July 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ 

ဢူးဢွင်ႇၼၢႆႇဝိၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇယႃႉ ဢူးမင်ႇမၢႆပိုၼ်း ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် (9) ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈတင်ႈၸႂ်သေ ယႃႉသေတႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသေ ဢမ်ႇၼပ်ႉယမ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် (9) ၵေႃႉလႄႈ ယႃႉတႄႉ တေဢမ်ႇၸႂ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ တေပဵၼ် ယွၼ်ႉၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၸင်ႇယႃႉ ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ဢွင်ႈတီႈဢူးမင်ႇမၢႆပိုၼ်း ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် (9) ၵေႃႉၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၶဝ် သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈသေ ယွင်ႇယႃႈလႄႈ ယႃႉၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးမင်ႇမၢႆပိုၼ်း ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်တီႈ ဝဵင်းယေး မိူင်းမွၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈထုၵ်ႇယႃႉ ပွၵ်ႈၼႆႉၵူၺ်း မိူဝ်ႈပီႊ 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇယႃႉမိူၼ်ၵၼ်။

ၶေႃႈမုၼ်း – BBC
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း