ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈတဵၵ်းႁႂ်ႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ တၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01 February 2021 ဝၼ်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈတဵၵ်းႁႂ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းတၼ်းႁဵၼ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 12 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸွမ်ၸိုင်ႈ(ၵဝ်ႇ) ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈလုမ်းတြႃး ဢၼ်ၸႅတ်ႈထၢမ် လွင်ႈဢမူႉၶတီး မတ်ႉတႃ 505 (ၶ)  လွင်ႈသေႃႇသူၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ မဵဝ်းဢွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 05:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်းႁေႃ ၸွမ်ၸိုင်ႈသေ တဵၵ်းႁႂ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈ ယွၼ်ႉပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈသေ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇတၼ်းႁဵင်း၊ ပေႃးဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႆၸိုင် တေထုၵ်ႇယႃႉလူႉၸိုဝ်ႈသဵင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉၵေႃႈလၢတ်ႈပုတ်းၶၢတ်ႇဝႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ တေယွမ်းတၢႆဢဝ်၊ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးၵူၺ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီတဵၵ်းတဵင်ၵၼ်၊ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၽူႈတၢင်ၼႃႈၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းၸႅတ်ႈထၢမ် ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ၸွင်ႇမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်း ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (CRPH)၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း (PDF) ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉပႃးသေ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉတႄႉတုမ်ႉတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၸုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းလွင်ႈသင် ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ လွင်ႈၼႆႉဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵၼ်တင်း ဢမူႉၶတီးဢၼ်တိုၵ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတၢင်ၼႃႈၽၢႆႇဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉလႄႈဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ − ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵွမ်ႉၵူၺ်းၶဝ်ႈၼႂ်းၸိုဝ်ႈသဵင်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၽူႈၶဝ်ႈၶွမ်ႇမတီႇ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD သေ ထုၵ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးတီႈပွင်ႇသင် ၼႆယဝ်ႉ။

မတ်ႉတႃ 505 (ၶ) လွင်ႈသေႃႇသူၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈ ၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၼ်ဝႃႈ မီးတၢင်းၽိတ်းတႄႉယူႇၼႆၸိုင် မီးတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း တၢမ်ႇၶွၵ်ႈသုင်သုတ်းထိုင် (2) ပီႊၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း