ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း တုၵ်းယွၼ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၶၢႆၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် UN

ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႂ်း UN ဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း မူၼ်ႉမႄးလွင်ႈဢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 07 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း 76 တွၼ်ႈၵၢၼ်မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ လွင်ႈႁုပ်ႈသိမ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ − သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵွင်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈ၊ သၼၢႆႇပိူဝ်ႇ၊ ၶိူင်ႈလူင်၊ ႁိူဝ်းမိၼ် ၸႃႉၵႂႃႇၶိူင်ႈယိပ်းလၢႆလၢႆမဵဝ်းသေ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇ ၶိူဝ်းၵူၼ်းဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ထိုင်တီႈၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်းယဝ်ႉလႄႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၶၢႆပၼ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေၵမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၶိူင်ႈၼိဝ်းၶလီးယႃးၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇၶိူဝ်းၵူၼ်းတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉဝႆႉ၊ လွင်ႈဢၼ်ဢဝ် ၶိူင်ႈၼိဝ်းၶလီးယႃးသေ လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ပုၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶိူဝ်းၵူၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵမ်ႉထႅမ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ တႃႇႁုပ်ႈသိမ်း ၶိူင်ႈၼိဝ်းၶလီးယႃး ၼႂ်းပီႊ 2018 လိူၼ် September ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ တႃႇတေမၵ်းမၼ်ႈလႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၼႂ်းပီႊ 2021 ၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈလႄႈ တေပႆႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းလႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႉထႅမ် ၸွမ်းၼင်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်ၼႅၼ်ႈၼႃ လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶိူင်ႈသၢၼ်ၶေးမီး (schedule 1 chemical) ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းထိင်းသေ ႁုပ်ႈသိမ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈဝႆႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုတ်ႈႁၢမ်းတႃႇတေတၢင်ႇၼႄ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း တိုၵ်ႉႁႃလႆႈႁပ်ႉႁူႉၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉၵူၺ်း၊ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ လွင်ႈတၢင်းလုတ်ႈႁၢမ်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇၼႄ ႁူင်းၸၢၵ်ႈသၢၼ်ၶေးမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈ UN ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉတင်းၼမ်ယူႇၼႆ ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း လၢတ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ် UN ၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း