ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း လႆႈႁပ်ႉသူးလွတ်ႈလႅဝ်းၽၢႆႇတူင်ႉၼိုင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ

ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN လႆႈႁပ်ႉသူးလွတ်ႈလႅဝ်း လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ John McCain Freedom Award 2021 တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 19 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်း International Republican Institute (IRI) မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်သူး လွင်ႈၶတ်းၸႂ်တေႃႇသူႈ တူင်ႉၼိုင် တႃႇတေလႆႈလၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ John McCain Freedom Award သေ ၼႂ်းပီႊ 2021 ၼႆႉ ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈၶိုၼ်ႈႁပ်ႉသူးၼၼ်ႉၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းလူင် ဝေႃႇသျိင်ႇတၢၼ်ႇ တီႇၸီႇ Washington DC မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

သူး John McCain Freedom Award ၼႆႉ ၸုမ်း IRI လႆႈတႄႇပၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 1995 ၼၼ်ႉမႃး၊ ယိူင်းဢၢၼ်း ပုၼ်ႈတႃႇပဵၼ်သူးယုၵ်ႉယွင်ႈၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင် လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း၊ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႄႈ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ယုၵ်ႉမိုဝ်းသၢမ်ၼိဝ်ႉ ႁတ်းသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ထိုင်တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ပေႃးႁပ်ႉႁူႉႁၼ်ၸွမ်း လွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်တေႉမီးတေႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၸုၵ်းယူႇၽၢႆႇ ၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶတ်းၸႂ်တူင်ႉၼိုင် တႃႇတေလႆႈသုၼ်ႇဢုပ်ႉပိူင်ႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဝႃႈၼႆ။

သူးလွတ်ႈလႅဝ်း John McCain Freedom Award 2021 ၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ် ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်းယဝ်ႉ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၼိူဝ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလၢႆလၢႆၵေႃႉ လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်း IRI တွၵ်ႇတိူဝ်ႇတႅၼ်ႇၼီႇရႄႇ တဝိၼ်းၼိင်း Daniel Twining ၊ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇမိူင်းၵျူးပႃး Willy Chirino၊ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းငူပ်ႉငီႉ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းပေႇလႃႇရုတ်ႉသ် Tatsiana Khomich ၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းလိတ်ႇတူႇရေးၼီးယႃး Ingrida Simonyte လႄႈ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃး မိူင်းလိတ်ႇတူႇရေးၼီးယႃး Zygimantas Pavilionis ၶဝ် လႆႈႁပ်ႉသူးၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

သူးလွတ်ႈလႅဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းပီႊ 1999 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ၊ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႉၵဝ်ႇ George W Bush၊ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႉၵဝ်ႇ Colin Powell ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈလႆႈႁပ်ႉသူးမိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း