“ဢူၵ်းၸဵပ်း” ပၼ်ၾၢင်ႉတၢင်းပဵၼ်သင်ၽွင်ႈ

ၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ တေယုမ်ႇဝႃႈ ပေႃးဢူၵ်းၸဵပ်းၼႆ တေၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၺ်း ၼႆယူႇ၊ ဢူၵ်းၸဵပ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၺ်း မၼ်းယင်းၸၢင်ႈပဵၼ် တၢင်းပဵၼ်တၢင်ႇမဵဝ်းလႆႈထႅင်ႈ လႄႈ ပဵၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းလႆႈ ထိုင်တၢႆယူႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇ၊ လွတ်ႇဢႁႃႇရ၊ လုပ်ႇၶီႈၶၢင်ႈ၊ သဵၼ်ႈဢႃႇယူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၽၢင်ႈႁၢင်ႈဢူၵ်းၸဵပ်းၼၼ်ႉ ၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈ တႄႇဢဝ်ၶေႃး လူင်းၵႂႃႇထိုင် တွင်ႉပွတ်းၼိူဝ်ၼၼ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈလွင်ႈတၢင်းလႄႈ ၽၢင်ႈႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းႁၢႆႉႁႅင်းၵႃႈႁိုဝ် ၸဵပ်းႁႅင်းၵႃႈႁိုဝ် လႄႈ ၸင်ႇတေလၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်သင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢူၵ်းၸဵပ်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ်ယွၼ်ႉမီးတၢင်းပဵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ−

  1. တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်

ၵူၼ်းၵႆႉပဵၼ်ဢူၵ်းၸဵပ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈတေပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်ယဝ်ႉ။ သင်ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်လွတ်ႇလိူတ်ႈႁူဝ်ၸႂ်ၼႆ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢူၵ်းၸဵပ်းႁႅင်း မိူၼ်ပိူၼ်ႈမိပ်ႇငႅၼ်းလႄႈ တေပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈလိူတ်ႈၵႂႃႇလဵင်ႉတီႈႁူဝ်ၸႂ် ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဵပ်းထိုင်ၶႅၼ်၊ ႁူဝ်မႃႇ၊ ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉ၊ လင် ၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈယူႇ။ ၵူၼ်းဢၼ်မီးတၢင်းပဵၼ်လွတ်ႇလိူတ်ႈႁူဝ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်ဝၢႆးလႆႈ မိူဝ်ႈဢႃႇယုယႂ်ႇမႃး။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉႁူဝ်ၸႂ်တၢႆ ယွၼ်ႉႁူဝ်ၸႂ်ၶၢတ်ႇလိူတ်ႈၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢူၵ်းၸဵပ်းလႆႈ ပေႃးပဵၼ်ၼႆမႃး မၼ်းယိုင်ႈၶႅၼ်းတေၸဵပ်းႁႅင်းမႃးလိူဝ်သေဢူၵ်းၸဵပ်း မိူၼ်ပိူၼ်ႈမိပ်ႇငႅၼ်း ၼၼ်ႉထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။ တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢူၵ်းၸဵပ်းၼၼ်ႉ မီးမိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉႁူဝ်ၸႂ်ၸဵပ်းယဵၼ်း၊ ယႂ်းႁူမ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၸဵပ်းယဵၼ်း၊ ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉႁူဝ်ၸႂ်ယႂ်ႇ၊ လိၼ်ႉႁူဝ်ၸႂ်ယၢဝ်း လႄႈ လွတ်ႇလိူတ်ႈႁူဝ်ၸႂ်သိၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။

  1. တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇ

မိူဝ်ႈဢူၵ်းၸဵပ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးပၼ်ႁႃပွတ်ႇမႃးလႆႈယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်းယဵၼ်းၵမ်ႈၼမ် တေၸဵပ်းၸွမ်းပွတ်ႇ လႄႈ ၸွမ်းၼႃႈဢူၵ်းသေ တေၸဵပ်းမႃးပဵၼ်ၵမ်း မိူဝ်ႈထူၺ်ႈၸႂ်၊ မိူဝ်ႈဢႆ၊ ၶီႈၸၢမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢူၵ်းၸဵပ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပဵၼ်ပွႆႇၵႂ်ႈ ဢွၵ်ႇတုမ်ႇၼႂ်းပွတ်ႇ၊ ပွတ်ႇၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၽၢင်ႁၢင်ႈဢူၵ်းၸဵပ်းပိူင်ႈၵၼ်ယူႇ။ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢူၵ်းၸဵပ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၵွၼ်ႈလိူတ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈလိူတ်ႈ ၼႂ်းပွတ်ႇ၊ ပွတ်ႇႁူဝ်ႈ၊ လိူတ်ႈၼႂ်းပွတ်ႇသုင်၊ မွင်ၶေႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

  1. တၢင်းပဵၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလုပ်ႇ၊ ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉ၊ သဵၼ်ႈဢႃႇယူင်ႇ

ၽၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉလႄႈ လုပ်ႇ ႁိမ်းႁွမ်းဢူၵ်း ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်ယွၼ်ႉဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းလူၼ်ႉလိူဝ်၊ လူမ်ႉ၊ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၼႃႈဢူၵ်း၊ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၶေႃႈတေႃႇလုပ်ႇဢူၵ်း၊ ၸဵပ်းၸွမ်းလုပ်ႇၶီႈၶၢင်ႈ၊ ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉသိၵ်ႇၶၢတ်ႇလႄႈ တၢင်းပဵၼ်တုမ်ႇၶူမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးၵၢၼ်ၸဵပ်းၼႃႈဢူၵ်း လႆႈယူႇယဝ်ႉ။

  1. တၢင်းပဵၼ်လွတ်ႇဢႁႃႇရ

မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉယွႆႈၼႂ်းႁူင်းၶဝ်ႈ ၶိုၼ်းၽိုၼ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢူၵ်းၸဵပ်းမႃးတေႃႇႁွတ်ႈပႃးၶေႃးၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈမီးတၢင်းပဵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွတ်ႇဢႁႃႇရပေႃးၼႆ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢူၵ်းၸဵပ်းပွတ်းၵၢင် လႄႈ ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ယၢပ်ႇ၊ မီးႁွႆးၸဵပ်းၼႂ်းလွတ်ႇဢႁႃႇရ၊ သႆႈၽိုၼ်ႉၶိုၼ်ႈၸူးထူင်လူမ်း တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလီ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပဵၼ်ဢူၵ်းၸဵပ်းႁၢႆႉႁႅင်းမႃးၼႆ ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇႁႃမေႃယႃၵမ်းလဵဝ်ယူႇ တွၼ်ႈတႃႇထတ်းသၢင်တူၺ်း ၽၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် ႁႂ်ႈပေႃးၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်းလႄႈ ယူတ်းယႃၶိုတ်းတၼ်းလႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ−ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင်−www.sanook.com

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း