ဢေႃးသတြေးလီးယႃး လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ

ဝၢႆးသေ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ၽွၼ်းလႆႈပၢင်လိူၵ်ႈတၢင်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်း ၼႆသေ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈမီးလွင်ႈႁၼ်ၽိတ်းၵၼ်၊ ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်မႃးယဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈတီႉၺွပ်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်း လႄႈ တိူင်း ႁူမ်ႈပႃး ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢေႃးသတြေးလီးယႃး လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸိူဝ်းပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး Marise Payne လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၼပ်ႉယမ်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ လွင်ႈဢၼ်ႁၼ်ၽိတ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းတြႃးသေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၼ်သေ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းလၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃးသေ တိုၼ်းပၼ်ႁႅင်း လွင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ပၢင်လိူၵ်ႈတၢင်ႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းဢဵတ်း ပီႊ 2020  (November 2020) ၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Credit : Reuters
Credit : Reuters

ၽၢႆႇမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈထိုင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႄႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Jen Psaki လၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ တိုၼ်းသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈတႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၽွၼ်းလႆႈပၢင်လိူၵ်ႈတၢင်ႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းဢဵတ်း ပီႊ 2020 (November 2020) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သေဢမ်ႇၵႃး တိုၼ်းတေၶတ်းၸႂ်ၵူႈလွၵ်းလၢႆး တႃႇႁႂ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်မိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇသေ ႁႂ်ႈၽူႈဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ မႃးႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းၶိုၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပႃႇတီႇၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမီးၼၼ်ႉသေ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇ တီႉၺွပ်ႉၵႂႃႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမၼ်း − AFP, Reuters

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း