ဢေႃးသတြေးလီးယႃး သင်ႇသိုဝ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ တီႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

ၽၢႆႇတၢင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး လႆႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈသိုဝ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ တီႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် 2,800 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢေႃးသတြေးလီးယႃး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 January 2023 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ဢႃးသတြေးလီးယႃး လၢတ်ႈဝႃႈ ဢေႃးသတြေးလီးယႃးၼၼ်ႉ တေသိုဝ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ တိုၵ်းတေႃး Black Hawk တႃႇ 40 လမ်း ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် 2,800 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢေႃးသတြေးလီးယႃး တီႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တႃႇဢဝ်မႃးတႅၼ်းတၢင်ႁိူဝ်းမိၼ် Taipan ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်ဢၢၼ်းပူတ်းပႅတ်ႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီႊၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ႁိူဝ်းမိၼ် MRH-90 Taipan ၶွင်ယူးရူပ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းတင်းၼမ် ၼႂ်းၵၢၼ်မႄးၵုမ်းလုမ်းလႃးမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆပီႊလႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇလႆႈသင်ႇသိုဝ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ် UH-60M Black Hawk ၶွင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ မႃးတႅၼ်းတၢင်ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈဝႆး ဝႃႈၼႆ။ ႁိူဝ်းမိၼ် Black Hawk ၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းၵၢၼ်မိၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလီလိူဝ်သေ Taipan ထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁိူဝ်းမိၼ် Black Hawk ၼႆႉၵေႃႈ တေထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ပၢႆးတိုၵ်း ၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်းလႆႈလႄႈ လွင်ႈဢၼ်လႆႈသင်ႇသိုဝ်ႉပွၵ်ႈၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢေႃးသတြေးလီးယႃး ၵႅတ်ႇၶႄမိူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ တုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း ၽွင်းယၢမ်းၸမ်ပဵၼ်လႆႈ ၼႂ်းလၢႆလၢႆပီႊမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းၶႄႇၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈထိုင်လွင်ႈၼႆႉယူႇမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈ လွင်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ လႄႈ လွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်း ၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်းလႂ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီ ဢွၼ်ၵႂႃႇသဵၼ်ႈတၢင်း လွင်ႈၵတ်းယဵၼ် လႄႈ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ယိူင်းထိုင်မိူင်းထီႉ 3 ဢမ်ႇၼၼ် ႁဵတ်းႁၢႆႉၽွၼ်းလီတေႃႇၵၼ် ဢၼ်မီးမႃးလၢႆပီႊၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈတိူဝ်းၶိုၼ်ႈငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်းတင်းၼမ် ဝၢႆးသေ ၶႄႇၶႂၢၵ်ႈႁႅင်းဢႃႇၼႃႇ ၼႂ်းပႄႇသိၾိၵ်ႇၼၼ်ႉၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း