ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး

ယွၼ်ႉဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး လႆႈၶိုၼ်းၶၢႆႉဝၼ်းၶိုၼ်ႈလုမ်းပႅတ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 13 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈႁႃ ဢမူႉ မတ်ႉတႃ 25 လွင်ႈၵုမ်းထိင်းၽေးသၽႃႇဝ၊ မတ်ႉတႃ 8 လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇ ၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း လႄႈ မတ်ႉတႃ 67 မၢႆမီႈလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၼၼ်ႉသေ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးတီႈဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်လုမ်းတြႃး ႁင်းၶေႃၶေႃ တႃႇၸႅတ်ႈထၢမ်ဢမူႉ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇလႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၼႆသေ  ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ၵၢၼ်ၸႅတ်ႈထၢမ်ဢမူႉၶတီး တီႈလုမ်းတြႃးဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၸမ် 2 လိူၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၶိုၼ်းတႄႇၸႅတ်ႈထၢမ်ဢမူႉၶတီး ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇၸေႃႇ ၽူႈတၢင်ၼႃႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဝႃႈ − ၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးမိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း၊ ၽွင်းမၼ်းၼၢင်းၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၼႃႈပေႃးလႅင်လူင်ဝႆႉ၊ ၼင်ႈတီႈတင်ႇယဝ်ႉၵေႃႈမၼ်းၼၢင်းဝႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈ ယူႇလီၼႆ၊ ႁူဝ်ၶႆႈႁူဝ်မဝ်းႁႅင်းၼႃႇ၊ ယွၼ်ႉမီးလူမ်းၼၢဝ်တႄႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ မိူဝ်ႈၶီႇၵႃးမႃးတီႈလုမ်းတြႃးၼၼ်ႉ ၵႃးသၼ်ႇၶွၼ်းႁႅင်းၼႃႇလႄႈ မဝ်းၵႃးၵူၺ်း၊ ၽွင်းဢမ်ႇလႆႈထူပ်းၵၼ်တင်း ၽူႈတၢင်ၼႃႈၶၢဝ်းတၢင်းသွင်လိူၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ယူႇလီယူႇ ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်သင်၊ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၵူၺ်းၵေႃႈ မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈ လၢတ်ႈလႆႈယဝ်ႉလႄႈ ထိုင်တီႈလႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းလိုဝ်ႈတီႈႁိူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမူႉၶတီး ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉတႄႉ လႆႈၸႅတ်ႈထၢမ် ၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈဢၼ်ထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉလႄႈ ပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈၸႅတ်ႈထၢမ်သၢၵ်ႈသေႇ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈဢမူႉၶတီး (3) ဢၼ်ၼႆႉသေ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 14 September 2021 ၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးထႅင်ႈမိူၼ်ၵၼ်။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းလုမ်းဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈတၢင်ၼႃႈလႄႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢမ်ႇလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်သေပွၵ်ႈ တိုၵ်ႉႁႃလႆႈႁူပ်ႉတေႃႇၼႃႈၵၼ်ထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းသေ လႆႈလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်ၵႅပ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း တင်းမူတ်းမီး (11) ဢမူႉၶတီး ၼႂ်းၼၼ်ႉ လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ (5) ဢမူႉ၊ လွင်ႈၵုမ်းထိင်းၽေးသၽႃႇဝ (2) ဢမူႉ၊ လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း (1) ဢမူႉ၊ ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ (1) ဢမူႉ၊ လွင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း (1) ဢမူႉ၊ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႂၢမ်းလပ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူဝ်ႈလႆ (1) ဢမူႉ  ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း