ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တေႃႇသူႈဢမူႉၶတီး 10 ဢမူႉ တီႈလုမ်းတြႃး

ဢမူႉၶတီး ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းတီႈလုမ်းတြႃးၼၼ်ႉ လႆႈတေႃႇသူႇၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးၵႂႃႇ ၵူႈဝူင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 5 October 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းလပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ဢမူႉၶတီး ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇမဵဝ်းဢွင်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလုမ်းတြႃးၼေႇပျီႇတေႃႇ ၸႅတ်ႈထၢမ်ၵႂႃႇယူႇမိူၼ်ၵၼ်။

ယၢမ်းလဵဝ် ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႆႈတေႃႇသူႇဢမူႉၶတီး (10) ဢမူႉၶတီး ၊ ဝၼ်းၸၼ်လႄႈ ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း 5 ဢမူႉၶတီး၊ ဝၼ်းၽတ်း 1 ဢမူႉၶတီး လႄႈ သွင်ဝူင်ႈၼိုင်ႈဝၼ်း ဝၼ်းသုၵ်းသမ်ႉ 4 ဢမူႉၶတီး(လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ)ၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ဢမူႉၶတီး မတ်ႉတႃ 505 (ၶ) လွင်ႈသေႃႇသူၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၼၼ်ႉ လုမ်းတြႃးယွၼ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈၵူၼ်းပၼ်သၢၵ်ႈသေႇၽၢႆႇ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇလႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ႁူမ်ႈတင်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ မဵဝ်းဢွင်ႇၼႆယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူႈတၢင်ၼႃႈ တင်းသၢမ်ၵေႃႉလၢတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇတၢင်ႇသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသၢၵ်ႈသေႇယဝ်ႉ တင်း (3) ၵေႃႉ တေၶိုၼ်းၶၢမ်ႇပဵၼ်သၢၵ်ႈသေႇသေ တေႃႇသူႈဢမူႉၶတီးၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ယူႇတီႈလုမ်းတြႃးတေၸႅတ်ႈထၢမ်ၵႂႃႇ ၼိုင်ႈဝူင်ႈလႂ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်းၵူႈဝူင်ႈ ဝၼ်းထီႉ 12 October 2021 တေတႄႇၸႅတ်ႈထၢမ် ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ၊ ဝၼ်းထီႉ 26 October 2021  တေၸႅတ်ႈထၢမ် ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ဝၼ်းထီႉ 02 November 2021 တေၸႅတ်ႈထၢမ် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ မဵဝ်းဢွင်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01 October 2021 ဝၼ်းသုၵ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈဢမူႉၶတီး လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ (4) ဢမူႉၶတီးၼၼ်ႉသေ ဢူးၽဵဝ်းမိၼ်းတဵင်း ၽွင်းလူင်တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ (ၵဝ်ႇ) ယွမ်းႁပ်ႉတီႈလုမ်းတြႃးဝႃႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ မီးလွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 6 သႅၼ်လႄႈ ၶမ်းၶွၵ်ႉ 7 ၸွႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇၶဝ် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဢူးၽဵဝ်းမိၼ်းတဵင်း ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းတဵင်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈယွမ်းႁပ်ႉၸိူင်ႉၼၼ်ၵႂႃႇ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႂ်ႈယႃႉၵဝ်း လွင်ႈယုမ်ႇယမ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ဢူးၽဵဝ်းမိၼ်းတဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႈလဵဝ် လႆႈၼူၵ်ႉသွင်တူဝ် ၶဝ်ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼၼ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း