ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႆႈဢွၵ်ႇၼႄၼႃႈ ၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 May 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115ၼီႈ) ၽူႈၵိုဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းၶွင်ႇသီႇ တီႈၼႂ်းဝဵင်း ၼႄႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉသေ လႆႈႁူပ်ႉၽူႈတၢင်ၼႃႈ (ရှေ့နေ) ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတၢင်ၼႃႈ တေႃႇမိၼ်းမိၼ်းၸူဝ်း လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ တူဝ်ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႆႈႁူပ်ႉ ၽူႈတၢင်ႈၼႃႈ 5 ၵေႃႉ ၼႂ်းႁွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်း 30 မိၼိတ်ႉၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းႁွင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈမီးလွင်ႈႁၢင်ႈဝႆႉ ၵွင်ႈထၢႆႇ CCTV ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉပႃးဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႆႈၽၢၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပႃးဝႃႈ တူဝ်မၼ်းလႆႈတိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယူႇလီၵိၼ်ဝၼ် လႄႈ သင်ဝႃႈၵူၼ်းမိူင်း ယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇၼႆတႄႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ၵေႃႈ တိုၼ်းတေသိုပ်ႇမီးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၼ်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းဢဝ် ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ လႄႈ တိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉသင်ၸွမ်း လွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉတင်းသဵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတၢင်ၼႃႈ တေႃႇမိၼ်းမိၼ်းၸူဝ်း ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ၽူႈတၢင်ၼႃႈ လႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း 30 မိၼိတ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၵုမ်ႇ ထူၼ်ႈလႆႈသေဢိတ်းၼႆသေ ၽူႈတၢင်ၼႃႈ ဢူးၶိၼ်မွင်ႇၸေႃႇၵေႃႈ လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ လုမ်းတြႃးၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢၼ်လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24 May 2021 ၼၼ်ႉ မီးတီႈႁိမ်းလႂ်တႄႉတႄႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉဢမ်ႇႁူႉတႅၵ်ႇလႅင်းလီသေ တူဝ်ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၵေႃႈ ယင်းဢမ်ႇႁူႉပႃးဝႃႈ ဢွင်ႇတီႈဢၼ်တူဝ်မၼ်း ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ႁႂ်ႈယူႇဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈလႂ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်လိူၼ်ၼၼ်ႉ တူဝ်ႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ၽူႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း တင်းသဵင်ႈ လႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး လူၺ်ႈတၢင်းဢွၼ်လၢႆး ပွၵ်ႈၼိုင်ႈၵူၺ်းသေ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈသင်ႇ လုမ်းတြႃးၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၵ်းမၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇသေ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈလုမ်းတြႃးၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢၼ်ၼႆႉလႄႈ ၸုမ်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇၶဝ် လႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးဝၼ်းထီႉ 24 May 2021 ၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတၢင်ၼႃႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ဢၼ်ထုၵ်ႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24 May 2021 ၼၼ်ႉ တေမီး ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၊ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇၼႄႇပျီႇတေႃႇ ဢူးမဵဝ်းဢွင်ႇ သေ ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉၼႆႉၵေႃႈ ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် တင်းသၢမ်ၵေႃႉ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 7 June 2021 လိူၼ်တၢင်းၼႃႈၼႆႉၵေႃႈ တေၶိုၼ်းလႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဝႆႉတင်းမူတ်း မီး 6 ဢမူႉ (ၶတီး) သေ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃးမႂ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းတင်းပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ သေဢမ်ႇၵႃး တေမွတ်ႇယႃႉပႅတ်ႈပႃး ပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢဝ်ၶိူင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ် Walkie-talkie  ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ် (License) ၼၼ်ႉဝႆႉၼႂ်းမိုဝ်း၊ ပူၼ်ႉပႅၼ် ၶေႃႈႁၢမ်ႈမၢႆမီႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၊ ပူၼ်ႉပႅၼ် မၢႆမီႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ၊ ယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ တင်ႈၸႂ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈဢူၼ်ၵဝ်းသုၵ်ႉယုင်ႈ လႄႈ ပူၼ်ႉပႅၼ် မၢႆမီႈၵႂၢမ်းလပ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းၽိတ်း လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် မၢႆမီႈၵႂၢမ်းလပ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ သင်ဝႃႈလုမ်းတြႃးတႅပ်းတတ်းဝႃႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းယူႇတႄႉၼႆၸိုင်တေလႆႈတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၼမ်သုတ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 14 ပီႊ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇမဵဝ်းဢွင်ႇ တႄႉ လႆႈထုၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉလူၺ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ် ၶေႃႈႁၢမ်ႈမၢႆမီႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢိၵ်ႇ တၢင်းၽိတ်း ယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ တင်ႈၸႂ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ဢူၼ်ၵဝ်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း