ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေးဝၢၼ်ႈထမ်ႈႁိၼ် တီႈလႅၼ်လိၼ် ယၢင်း-ထႆး မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 (59) ၵေႃႉ

ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေးဝၢၼ်ႈထမ်ႈႁိၼ် တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းယၢင်း လႄႈ မိူင်းထႆး ဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် ၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 10 May 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁႃႈလပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)  မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 (59) ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼေႃႇဢႄးမလီႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေး ဝၢၼ်ႈထမ်ႈႁိၼ် လၢတ်ႈၼႄတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ KIC ဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 (59) ၵေႃႉၼႆႉ သၢႆငၢႆပၢႆးယူႇလီၶဝ် ဢမ်ႇပေႃးလီမႆႈၸႂ်ႁႅင်းလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈဢဝ်တူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ် သူင်ႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းထႆး ႁဝ်းၶႃႈယူတ်းယႃပၼ်ၶဝ် ဢွင်ႇတီႈပၢႆႈၽေးၵူၺ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼေႃႇဢႄးမလီႇ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေး ဝၢၼ်ႈထမ်ႈႁိၼ်ၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တႄႉၵေႃႈ တႄႇၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 April 2021 ၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇသွၼ်ႈသဝ်းတီႈ ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေး ဝၢၼ်ႈထမ်ႈႁိၼ်ၵူၺ်း၊ လႆႈတိတ်းၸပ်းတီႈ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းၼွၵ်ႈပွၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ်တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇပၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈယဝ်ႉ၊ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆၵေႃႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် ၼိုင်ႈၵေႃႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေး ဝၢၼ်ႈထမ်ႈႁိၼ်ၼႆႉ လႆႈ Lockdown ဝႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတင်းသဵင်ႈ ယူႇတီႈႁိူၼ်း (Stay at Home) ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၶဝ်ႈသၢၼ်တႄႉ ၶွမ်ႇမတီႇလႅၼ်လိၼ် ၸၼ်ႉၸႄႈဝဵင်း TBC ၶဝ် ၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈပႅင်းၵိၼ်ယူႇသေ ၵူၺ်းၵႃႈ တေၵိၼ်ၶဝ်ႈ မီႇလဵဝ်ၵူၺ်း မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ၊ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ တႃႇတေသိုဝ်ႉၵိၼ် ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် လႄႈ မၢၵ်ႇမႆႉၵေႃႈ ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေးသမ်ႉ Lockdown ဝႆႉ၊ တႃႇတေၵႂႃႇသိုဝ်ႉတီႈလၢၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇၵမ်းၵေႃႉၵေႃႉၵူၺ်း လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉၵေႃႈ တေလႆႈဝႃႈ မီးတင်းၼမ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေး ဝၢၼ်ႈထမ်ႈႁိၼ်ၼႆႉ မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသူၼ်ၽိုင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈရၢတ်ႉၶျပူႇရီး ၸိုင်ႈထႆးသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်း မီး 5,000 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေး ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းယၢင်း လႄႈ မိူင်းထႆးၼႆႉ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေး ဝၢၼ်ႈထမ်ႈႁိၼ် ပေႃးၼႆၸိုင် တင်းမူတ်း မီး 9 တီႈသေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉ မီး 90,000 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 12 May 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း မီး 88,907 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 486 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး 59,043 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo – Karen Linguistics Project

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း