ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈသေ လႆႈႁိပ်ႈသင်ႇသိုဝ်ႉတီႈမိူင်းထႆး

ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ႁၢႆႉႁႅင်းယဝ်ႉသေ ၶိူင်ႈၸွႆႈလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ် ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈ လႆႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈသင်ႇသိုဝ်ႉ တီႈမိူင်းထႆး။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 15 July 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ လူတ်ႉတေႃႉတၢင်ႇ ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ တင်းၼမ် 26 လမ်း ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် တၢင်ႇလႆႈၼမ်ႉၼၵ်း 20 တၢၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈမုင်ႈၼႃႈၶၢမ်ႈၶူဝ် မၢႆထီႉ 2 မႄႈသွတ်ႇ – မျုႉဝတီႇ လႅၼ်လိၼ်ထႆး – မိူင်းယၢင်း တွၼ်ႈတႃႇတေသိုပ်ႇသူင်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢၼ်မီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼမ်သုတ်း ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းလႄႈ သမ်ႉဢမ်ႇမီး ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ တႃႇၸွႆႈယူတ်းယႃၵူၼ်းပဵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ် ဢွင်ႈတီႈၽဝ်ၵူၼ်းတၢႆ ပႃႇၸႃႉယေႇဝေး ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ လႆႈၽဝ်ႈၵူၼ်းတၢႆ ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်သင်ႇသိုဝ်ႉ ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ တီႈမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈတူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၶွပ်ႇပၼီႇပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ် မိူင်းထႆးၶဝ် တူၵ်းလူင်းသိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်ႁင်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇသိုဝ်ႉတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၵမ်းသိုဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈသေ လႆႈႁိပ်ႈသင်ႇသိုဝ်ႉတီႈမိူင်းထႆး

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇသင်ႇသိုဝ်ႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ တႃႇ 4 လၢၼ်ႉတူတ်ႉသ် ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝဵင်းလူင်ပေႇၵျိၼ်း သမ်ႉတေတွၼ်ႈပၼ်လၢႆလၢႆ တႃႇ 2 လၢတ်ႉတူတ်ႉသ် တင်းမူတ်း တေလႆႈႁပ်ႉယႃယႃႈႁႄႉၵင်ႈ တီႈမိူင်းၶႄႇ 6 လၢၼ်ႉတူတ်ႉသ်ၼႆသေ၊ တႃႇ 1 လၢၼ်ႉတူတ်ႉသ်တႄႉ တေၶဝ်ႈမႃးထိုင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းပၢႆလိူၼ်ထူၼ်ႈၸဵတ်း (July 2021) ၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈ မီး 4,100 ပၢႆၼႆၼၼ်ႉ ၽၢႆႇထတ်းသၢင်ၶေႃႈမုၼ်း ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႅပ်ႈၼမ်လိူဝ်သေဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းမူတ်းဢၼ်မီးယူႇ 54 လၢၼ်ႉၵေႃႉၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉႁႃမီးၵူၼ်းမိူင်း 1.75 လၢၼ်ႉၵေႃႉၵူၺ်း ဢၼ်လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈၸဵတ်း (July 2021) ၼႆႉၵေႃႈ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၽူႈၼမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈသင်ႇသိုဝ်ႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈမိူင်းရၢတ်ႉသျုး 2 လၢၼ်ႉတူတ်ႉသ် ၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းဝႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၼႆႉ တေမႃးထိုင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူဝ်ႈလႂ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 14 July 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20:00 ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 7,083 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်းမီး 208,357 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 145 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 4,181 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 151,442 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း