ဢၢႆၵႂၼ်းၵၢၼ်ႉယၢမ်း ၶႄႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁႅင်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ဝၢႆးသေ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ လုမ်းၽွင်းတၢင် ၶႄႇ

ယွၼ်ႉဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်ၶႄႇသေ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၸမ်ၸႂ် 2 ၸိုင်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ လူတ်းယွမ်းၵႂႃႇပႃး ထႅင်ႈႁႅင်းဢၢႆၵႂၼ်းၵၢၼ်ႉယၢမ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၶႄႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 July 2020 (တု-လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်ၶႄႇ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈဝဵင်းႁူသ်ႉတၼ်ႇ (Houston) ၸႄႈမိူင်းထႅၵ်ႉသတ်ႉသ် (Texas) ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 72 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ လူၺ်ႈဢၢင်ႈဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတေႁႄႉၵုမ်းထိင်းၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈပေႃးမီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေးလီ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မႆႉ ၽွမ်းၽေးဢူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈလႆႈ တႅပ်းတၼ်းသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်ၶႄႇၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉလႆႈထုၵ်ႇၶႄႇ လၵ်ႉၸူၼ်ဢဝ် ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ဝၢႆးသေလုမ်းၽွင်းတၢင်ၶႄႇ လႆႈႁပ်ႉလိၵ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶႄႇမီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်တေႃႇ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ လႆႈႁၼ်မီးၵႂၼ်းၾႆးမုတ်းဢွၵ်ႇ တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်းၶႄႇၼၼ်ႉ တင်းႁိုင်လႄႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶႄႇ မီးလွင်ႈၸုတ်ႇၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၢၼ်လုမ်း၊ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ လူတ်းၶႄၾႆး ယွၼ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၶႄၾႆးသေတႃႉ ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်ၶႄႇ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇ တၢင်းၼႂ်းလုမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇၵေႃႈ သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ လွင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် 2 ၸိုင်ႈမိူင်း ႁၢႆႉႁႅင်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇႁႃတၢင်းၽိတ်းၵၢဝ်ႇၼႄးၶႄႇ ဢွၼ်တၢင်းတႃႇသေႇ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇတေတုပ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼင်ႇဢၼ် ၵိုင်ႇငၢမ်ႇၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်ၶႄႇၼႆႉသေ လၢႆသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၼႆႉပဵၼ်ငဝ်းလၢႆး ဢၼ်ဢမ်ႇႁၢင်ႈလီ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မိူင်းၶႄႇ လႄႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ လွင်ႈဝႃႈ ဢၢႆၵႂၼ်းၵၢၼ်ႉယၢမ်း တေသုမ်ႇၵုမ်ႈငမ်း ၼမ်လိူဝ်သေၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈလႆႈ ၸႅင်ႈလႅင်းလီမႃးၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈလႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း လုမ်းၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ ၶႄႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူင်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈလႆႈထုၵ်ႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းလုမ်း၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 August 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ  ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်ရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 72 ၸူဝ်ႈမူင်း ႁႂ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈတင်းမူတ်းမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း