ဢၼ်ထုၵ်ႇလီႁူႉ လွင်ႈသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

 ယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ယႃဢၼ် ႁႄႉၵင်ႈလႆႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇတဵမ်။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် ယႃႁႄႉၵင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈ တင်းမဵဝ်းၼိုင်ႈ တေပိူင်ႈၵၼ်ဝႆႉလႄႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉလွင်ႈႁႄႉၵင်ႈမၼ်းၵေႃႈ တေပိူင်ႈၵၼ်သေ ယႃႁႄႉၵင်ႈ ဢၼ်မီးၼမ်ႉၵတ်ႉသုင်သုတ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ယူႇၼႂ်းၵႄႈ ႁူဝ်ႇပၢၵ်ႇႁူၵ်းသိပ်းထိုင်ၵဝ်ႈသိပ်း (60% – 90%) မွၵ်ႈၼႆႉၵူၺ်း။ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ယႃႁႄႉၵင်ႈၵူႈမဵဝ်း မၼ်းမီးၽွၼ်းလီ တႃႇတေၸွႆႈႁႄႉႁၢမ်ႈ ပၼ်လႆႈ မိူဝ်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမႃး ၼင်ႇႁိုဝ် ဢမ်ႇႁၢႆႉႁႅင်းလႄႈ ထိုင်တၢႆလႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁႂ်ႈမီးၽွၼ်းလီ ဢမ်ႇၼၼ် ဝၢႆးသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းယွမ်း ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈဢီႈယႃၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဝႆႉႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇၵႂႃႇသမ်းယႃထႃႈဢွၼ် တၢင်းယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်တေလႆႈႁဵတ်း ဢွၼ်တၢင်းတေသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

 1. ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်ၵိုၵ်းတူဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈၵိၼ်ယႃၵူႈဝၼ်း ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ထၢမ်မေႃယႃ ဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇဝႃႈ ၸွင်ႇတေသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈလႆႈယူႇႁိုဝ်ၼႆ။
 2. ဢွၼ်တၢင်းတေသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ 2 ဝၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉ လွင်ႈလဵၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉႁႅင်းၼမ် လႄႈ ႁႂ်ႈလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉဢိမ်ႇဢိမ်ႇ။
 3. သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးတၢင်းပဵၼ်၊ ဢမ်ႇယူႇလီၸိုင် ၶၢႆႉဝၼ်း တႃႇသမ်းယႃႁႄႉ ၵင်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ 1-2 ဝူင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် တေႃႇပေႃးၶႅၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇသမ်း။
 4. ဢွၼ်တၢင်းတေသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ ၵိၼ်ၼမ်ႉပၼ်ၼမ်ၼမ်သေ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၼဵင်ႈ၊ ၵေႃႇၾီႇ၊ ၼမ်ႉဢတ်းလူမ်း လႄႈ တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မီး Alcohol ၸိူဝ်းၼႆႉ။
 5. ၵိၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ၵိၼ်ယႃယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ်ၵိုၵ်းတူဝ် ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၵွၼ်ႇ ၸင်ႇၵွႆႈသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ။ ပိူဝ်ႈတႃႇသမ်းယႃႁႄႉ ၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ် ယဵဝ်ႈဝၢၼ်၊ လိူတ်ႈသုင်၊ တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်၊ ၵူၼ်းမီးလူမ်းတၢႆၽၢၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိုတ်းၵိၼ်ယႃ လိူဝ်သေ မေႃယႃသင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈလိုဝ်ႈဝႆႉၸူဝ်ႈ ၶၢဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။
 6. လွင်ႈသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တေလႆႈသမ်းႁၢင်ႇ ၵၼ်တင်း ယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ တီႈဢေႇသုတ်း (1) လိူၼ်။
 7. ၵူၼ်းဢၼ်ၵႆႉပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် လိူတ်ႈဢွၵ်ႇငၢႆႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီလၢတ်ႈမေႃ ယႃဝႆႉဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ။ (ယွၼ်ႉတေၸၢင်ႈ လႆႈတဵၵ်းႁွႆးၸဵပ်း တီႈသမ်းၶဵမ်ၼၼ်ႉ ႁိုင်လိူဝ်တၢင်ႇၵေႃႉ)
 8. ၵူၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇ ၸိူဝ်းမီးတၢင်းပဵၼ်ၵိုၵ်းတူဝ် ၽွင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ဝၢႆးသမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၵိုၵ်းတူဝ် ထႃႉဢွၵ်ႇ မႃးၼႆၸိုင် လူဝ်ႇၼႅတ်ႈလၢတ်ႈမေႃယႃၵမ်းလဵဝ်။ (ဢမ်ႇဝႃႈထႃႉပေႃႇမႃး ယွၼ်ႉၵၢၼ်သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈႁိုဝ်ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵေႃႈယဝ်ႉ)

ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႂ် ဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ

သမ်ႉဝႃႈ ယႃႁႄႉၵင်ႈတေႁႄႉၵင်ႈလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေတႃႉ မၼ်းဢမ်ႇႁႄႉၵင်ႈပၼ် ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉလႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈမီး မိူၼ်ၼင်ႇ-

 1. လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု ပႆႇတဵမ် 18 ပီႊ။ (တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ယႃႁႄႉၵင်ႈမၢင်ဢၼ် သမ်းပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 12 -18လႆႈယဝ်ႉ)။
 2. ၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈသမ်းယႃဢမ်ႇမႅၼ်ႈ ၵိၼ်ယႃဢမ်ႇမႅၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီသမ်း။
 3. ၵူၼ်းဢၼ်မီးတၢင်းပဵၼ်ၵိုၵ်းတူဝ်သေ ပႆႇၵုမ်းထိင်းတၢင်းပဵၼ်လႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇတၢင်းပဵၼ် ဢူၵ်းၸဵပ်း၊ ထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇ၊ ႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈ၊ ၸႂ်သၼ်ႇ။
 4. ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 90 ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ် လႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈလိူတ်ႈ၊ လႆႈၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ယႃႈယႃ ဢၼ်မီးလိူတ်ႈလေႃးဝႆႉ၊ လႆႈၸႂ်ႉ ယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းဝၢႆးရၢတ်ႉသ် လႄႈ ယႃယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ် COVID-19
 5. ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၵူတ်ႇႁၼ်ဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃး။
 6. မီးတၢင်းပဵၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈ ဢွၵ်းဢေႃ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူင်ႉသၢင်ႈဢႃႇယူင်ႇ ဢွၵ်းဢေႃ။
 7. မႄႈမၢၼ်း(မႄႈပႃးတွင်ႉ) ဢမ်ႇၼၼ် မႄႈလဵင်ႉၼူမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈတင်း ၵူၼ်းဢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်တႃႇဝႆႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ (ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပႃး တွင်ႉ)။
 8. ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မီးတၢင်းပဵၼ် ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူပ်ႈယွမ်း လႄႈ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃၵုမ်းထိင်းႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ဝႆႉယူႇ။
 9. ၵူၼ်းဢၼ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇငၢႆႈ၊ ႁၢမ်ႈလိူတ်ႈယၢပ်ႇ၊ မဵတ်ႉလိူတ်ႈဢေႇ၊ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွင် မဵတ်ႉလိူတ်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ လႄႈ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃ ၵုမ်းထိင်းမဵတ်ႉလိူတ်ႈဝႆႉ။
 10. ၵူၼ်းဢၼ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်ၶႆႈၸဵပ်းၼၢဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ၼွၼ်းယူတ်းယႃ တူဝ်တီႈႁူင်းယႃသေ လူင်းႁူင်းယႃ ဢမ်ႇပူၼ်ႉသွင်ဝူင်ႈၼႆၸိုင် တေဢမ်ႇလႆႈသမ်း။
 11. ၵူၼ်းဢၼ်တိုၵ်ႉပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ဝႆႉသေ ယႃပႆႇၶႅၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၢဝ်၊ ၼၢဝ်သၼ်ႇ၊ ထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇ၊ ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉဢမ်ႇမီးႁႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈသမ်း။

ၵူၼ်းဢၼ်ဢႃႇယု 60 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်မီးတၢင်းပဵၼ်ၵိုၵ်းတူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ လီၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း မေႃယႃဢွၼ်တၢင်းသေ ၸင်ႇတေသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ။ တၢင်းပဵၼ်ၵိုၵ်းတူဝ်မိူၼ်ၼင်ႇ-

 • တၢင်းပဵၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း သဵၼ်ႈတၢင်းထူၺ်ႈၸႂ် ပွတ်ႇတၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်း၊ မွင်ၶေႃႈ။
 • တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်လႄႈ တၢင်းပဵၼ်သဵၼ်ႈလိူတ်ႈ။
 • တၢင်းပဵၼ်တီႈတႂ်။
 • တၢင်းပဵၼ်သဵၼ်ႈလိူတ်ႈၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃ။
 • တၢင်းပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇ။
 • တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်။
 • တၢင်းပဵၼ်ပီး။

ဢၼ်ထုၵ်ႇလီႁူႉ လွင်ႈသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

ဢၼ်ထုၵ်ႇလီႁဵတ်း ဝၢႆးသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈယဝ်ႉ

 1. ဝၢႆးသေသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈယဝ်ႉ တေလႆႈယူႇပႂ်ႉတူၺ်း ၽၢင်ႁၢင်ႈၽွၼ်း တုမ်ႉယွၼ်ႈဢီႈယႃ တီႈဢၼ်သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 30 မိၼိတ်ႉ။
 2. ဝၢႆးသေသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈယဝ်ႉ သင်ဝႃႈမီးလူမ်းၼၢဝ်၊ ၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၼႆၸိုင် ၵိၼ်ပၼ်ယႃ Paracetamol ႁႅင်း 500 mg ၼၼ်ႉ 1 မဵတ်ႉ သေ ၶႅၼ်ႈၵၼ် 6 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵိၼ်ပၼ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ငိူင်ႉဝႄႈ ၵိၼ်ယႃ Brufen, Arcoxia, Celebrex ၸိူဝ်းၼႆႉ။
 3. မိူဝ်ႈယူႇတီႈႁိူၼ်း သင်ဝႃႈမီးၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈဢီႈယႃ ပေႃႇမႃးၸိုင် ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇၸူးမေႃယႃလႄႈ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ႁဝ်း ၵႂႃႇသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈမႃး ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်။
 4. ဝၢႆးသေသမ်းၶဵမ်ယဝ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၶႅၼ်ၽၢႆႇ ဢၼ်သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၼၼ်ႉ ယုၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၼၵ်းလႃးလႃး။
 5. သမ်ႉဝႃႈသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ ယင်းတိုၵ်ႉလူဝ်ႇသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸွမ်း လၢႆးႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵႂႃႇ။

ၸၢင်ႈမီးၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်

ဝၢႆးသေသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈမီးၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈၸွမ်းမႃး မိူၼ်ၼင်ႇ−

ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈဢေႇ ထူပ်းႁၼ်လႆႈငၢႆႈ

 • ဝၢႆးသေသမ်းယႃယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေၸဵပ်း၊ ၵႂ်ႈ၊ လႅင်၊ ၶူမ်း ဢမ်ႇၼၼ် မီးႁွႆးမၢၼ်ႉတီႈ သမ်းၶဵမ်။
 • တေဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ယူႇဢမ်ႇသႃႇတူဝ်၊ ႁူဝ်ၶႆႈဢိတ်းဢွတ်း။
 • မီးၽၢင်ႁၢင်ႈ ၼၢဝ်သၼ်ႇ၊ ၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈၸွမ်း ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉလႄႈ လုပ်ႇၵပ်းလုပ်ႇတေႃႇ။
 • တွင်ႉၶူၼ်ႉ။

ၽၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇႁၢႆႉႁႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်တေႁၢႆလႆႈ ဝၢႆးသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈယဝ်ႉ 1-3 ဝၼ်း။

ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈႁၢႆႉႁႅင်း ထူပ်းႁၼ်လႆႈဢေႇ

 • လူမ်းၼၢဝ်ၶိုၼ်ႈသုင် လႄႈၼၢဝ်သၼ်ႇ။
 • ႁူဝ်ၶႆႈႁၢဝ်ႉႁႅင်း။
 • ၶူမ်းၶူမ်းၵၢႆးၵၢႆး ဢွၵ်ႇတုမ်ႇတင်းတူဝ်။
 • သူပ်း၊ လိၼ်ႉ၊ ၼႃႈ၊ ၶေႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၵႂ်ႈ။
 • ထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇ ထူၺ်ႈၸႂ်ဢမ်ႇဢိမ်ႇ၊ ၸႂ်သၼ်ႇ၊ မဝ်းမိင်းလႄႈ ၶႅၼ်ၶႃဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးႁႅင်း။
 • ႁႅင်းလိူတ်ႈဢေႇ ႁူဝ်ၸႂ်တွတ်ႇဝႆးႁႅင်း။
 • ၼႃႈမိတ်း သူပ်းမိတ်း။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးၽၢင်ႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉမႃးၸိုင် ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇၸူးမေႃယႃၵမ်းလဵဝ်။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈတင်း ယႃႁႄႉၵင်ႈၼႆၸိုင် ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ သမ်းထႅင်ႈ ၶဵမ် 2 ။

သမ်ႉဝႃႈ လႆႈသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ ယႃႁႄႉၵင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တေႁႄႉၵင်ႈ ဢမ်ႇႁႂ်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေႁႄႉၵင်ႈ၊ ႁၢင်ႇၵႆ လွင်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉလႆႈလီၸိုင် ထုၵ်ႇလီသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼင်ႇပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ သႂ်ႇၽႃႈပူၵ်ႉသူပ်း၊ ၵႆႉသုၵ်ႈလၢင်ႉသီမိုဝ်း၊ ယူႇႁႂ်ႈႁၢင်ႇၵၼ်တင်း ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ တႄႇၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ – ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ

https://bangpo-hospital.com

https://www.cgh.co

https://www.medparkhospital.com

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း