ဢၼ်သႂ်ႇငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်သေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း ၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် မီး 67 မိူင်းယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဝေႃႇသျိင်ႇတၼ်ႇ ပူတ်ႉသ်(Washington Post) ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) တိုၵ်းသူၼ်းမိူင်းမၢၵ်ႇမီးၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈမႃးႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း ၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႇယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ပၼ်ၸိုဝ်ႈဝႆႉဝႃႈ COVAX ၼႆၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ တေမီးမွၵ်ႈ 156 မိူင်း ယူႇ ဢၼ်တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမႃးၸွမ်း ၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ် COVAX ဢၼ်မီးယိူင်းဢၢၼ်း တေဢၢၼ်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁႂ်ႈလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ၵူႈတီႈၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ 

ၼႂ်းသၢႆမၢႆဢၼ်လႆႈႁပ်ႉဝႆႉယၢမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးမိူင်းဢၼ်မၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ် 67 မိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းယဝ်ႉသေ ငိုၼ်းၵွင်ၵင်ဢၼ်လႆႈဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵုမ်ႇထူၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ သွင်ပုၼ်ႈသၢမ်ပုၼ်ႈယဝ်ႉၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼင်ႇၼႆ။

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်း တေဢၢၼ်းပိုၼ်ၽႄႈၼႂ်းပီႊ 2021 ၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈ 2 ပီႇလီႇယၼ်တဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မေႃယႃလူင် ထႅတ်ႇတလွတ်ႉသ် (Tedros) လၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း (COVAX) ၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ တေဝႆႉၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီၶဝ် ပဵၼ်လၵ်းသေ ပိုၼ်ႈၽႄႈပၼ်ဢွၼ်တၢင်း ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပၼ်မိူင်းဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း လႄႈ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးလွင်ႈၶဵင်တႃႉၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ တႃႇႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်မိူင်း ၶဝ်ႈၸုမ်းၼၼ်ႉ မွၵ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇသၢဝ်း (20%) သေ တေဢမ်ႇတူၺ်းဝႃႈ မိူင်းၼၼ်ႉသႂ်ႇငိုၼ်း ၵွင်ၵင်ၵႃႈႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းမိူဝ်ႈ မိူင်းဢၼ်ၵွတ်းၽၢၼ်ၶဝ် ၶတ်းၸႂ်ႁႃၵူႈလၢႆးတၢင်း တႃႇတေၸၢင်ႈလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပႃးၸွမ်း ၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ် COVAX ဢၼ်ပဵၼ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းမႁႃႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆမိူင်း ဢၼ်မၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်ၶဝ်တႄႉ ၵုမ်ႇဢမ်လၢပ်ႉၶေႃႈမုၼ်း လႄႈ သိူင်ႇသိမ်းယိူင်းဢၢၼ်းၽႂ်မၼ်း သေ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း ၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ် COVAX ဢၼ်ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 36,372 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 7,046,216 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ 388 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ 204,506 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 4,299,525 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 74,493 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 5,560,105 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,056 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး 88,965 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမီး 4,494,720 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 15,454 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 4,560,083 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 455 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 137,350 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 3,851,227 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 22 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (31,490,644) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (969,367) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (23,120,798) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 22 September 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း