ဢႃႇသီႇယၼ်ႇတေငူပ်ႉငီႉတင်းၶႄႇလႄႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တႃႇဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁႃလၢႆးတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈသေ ႁႂ်ႈၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇ ႁူမ်ႈတင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပေႃးတေတေႃႇၼႃႈၵၼ်သေ ဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇတိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Nikkei Asia ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေၸၢင်ႈမီးပၢင်ၵုမ်လူင် ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇလႄႈ ၶႄႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်ၵုမ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇတင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတႄႉ တေပဵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်ဢမ်ႇပႆႇႁူႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ဝႆႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီၽိတ်ႈမွၵ်ႇ တူဝ်တႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တိုၵ်ႉၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႉတီႈပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းႁႃလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 April 2021 သေ လႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁႂ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၶဝ်ႈၵႅဝ်ၸွမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ႁႂ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ တႃႇၸွႆႈထႅမ်လူလွမ်တူၺ်းထိုင် ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်ၸႃႉၵႂႃႇႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 5 ၶေႃႈသေ ၽၢႆႇမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉႁၼ်လီၸွမ်းယူႇယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးၶၢဝ်းမႆႈၵူႈပီႊပီႊ တေမီးပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇလႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇ ASEAN Regional Forum ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇလႄႈ ၶႄႇ၊ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇလႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆလႄႈ ပီႊၼႆႉၵေႃႈ ၽၢႆႇဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တႅပ်းတတ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႃႈ တေလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸဝ်ႉလိူဝ်ၵူႈပီႊၼႆယဝ်ႉ။

လုၵ်ႉတီႈပၢင်ၵုမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇတေဢၢၼ်းၸၼ်ဢဝ်ၶႄႇလႄႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မႃးတေႃႇၼႃႈၵၼ် တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းႁႃလၢႆးတၢင်းဢွၵ်ႇပၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ (မိူင်းပရူႇၼႆး) လိူၵ်ႈဝႆႉ ႁႃႇသၼ်ႇ ဝီႇရႃႇႁူႇတႃႇ Hassan Wirajuda ဢႃႇယု (72) ပီႊ ၵေႃႉပဵၼ်ၽွင်းလူင်(ၵဝ်ႇ) ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး  ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇဢမ်ႇႁိုင်သင် Ned Price ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်းၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၽၢႆႇၶႄႇၵေႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈၵႅဝ်ပၼ်လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ ဝၢႆးၼၼ်ႉၶႄႇဢမ်ႇဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈသင် ယဵၼ်သီႇသီႇဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႈလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးတိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈဢႃႇသီႇယၼ်ႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ် တႃႇၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း