ဢႃႇသီႇယၼ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်တႅပ်းတတ်းၵႂႃႇ (5) ၶေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၽူႈၼမ်းတင်း (9) မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ် (5) ၶေႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

  • ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉတင်းမူတ်းသေ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈၵုမ်းထိင်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ႁင်းၽႂ်မၼ်း၊
  • ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၼ် လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေႁႃလႆႈၶေႃႈတွပ်ႇ ဢၼ်မီးၽွၼ်းလီ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း၊
  • ႁႂ်ႈၽူႈတႅၼ်းတၢင်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇၼိုင်ႈၵေႃႉ ၶဝ်ႈၵႅဝ်ပၼ်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်လႆႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်၊
  • ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸွမ်းၼင်ႇသုၼ်ႇလႆႈ လူလွမ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်၊
  • ႁႂ်ႈလႆႈသူင်ႇၸုမ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇ ၼင်ႇၼႆ။

ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း (5) ၶေႃႈၼႆႉ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လႄႈ ၽူႈၼမ်းၸိုင်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် တူဝ်တႅၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ (9) မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၽွမ်ႉၵၼ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ လွင်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်သေ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်မီးသေ ႁႂ်ႈၸိူဝ်းၶဝ် ပေႃးတေၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တိုၵ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉယူႇၼႆ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းသေ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈ တေၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉတင်းမူတ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵႃႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ပႃးၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ် ၽူႈၼမ်းၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉတင်းမူတ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်းမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈ ဝဵင်းလူင်ၵျႃႇၵႃႇတႃႇ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းယိပ်းပၢႆႉသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈသေ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၽၢႆႇၼႃႈႁွင်ႈပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ (20) ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၸွင်ႇတေႁဵတ်းၸွမ်း ႁူမ်ႇငမ်းၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ လူဝ်ႇလႆႈပႂ်ႉတူၺ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၵူၺ်းယဝ်ႉၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၶဝ် ထတ်းသၢင်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း