ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပုၼ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၼ်ႁႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 5 April 2021 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းပရူႇၼၢႆး လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမလေးသျႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ (10) မိူင်း တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပုၼ်ႈတႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၼ်ႁႃ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းပရူႇၼၢႆး လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမလေးသျႃးၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ (10) မိူင်းၼႆႉ မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ၸွမ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းလႂ်မိူင်းၼၼ်ႉၼႆသေတႃႉ ပၼ်ႁႃႈလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ ထိုင်ပႃး ဢၼ်ပဵၼ်မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း ႁူမ်ႈပႃးတင်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ် တႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၼ်ႁႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ထုၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးတိတ်းတိတ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလီမႆႈၸႂ် တေႉတေႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ် လွင်ႈႁဵတ်းႁုၵ်းႁၢႆႉၸႃႉ ပေႃးတေဢမ်ႇသိုပ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉ တိုၵ်းသူၼ်း ယႃႇပေသေႃႇသူၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းႁုၵ်းႁၢႆႉၸႃႉလႄႈ ႁႂ်ႈၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ မီးလွင်ႈထိင်းသိမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ (10) မိူင်းၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းလူင်ၵျႃႇၵႃႇတႃႇ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃးသေ တေၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈလႂ် ဝၼ်းထီႉလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃး။

ဝၢႆးသေ ၸွမ်ၽွင်းလူင် Muhyiddin Yassin မိူင်းမလေးသျႃး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ Hassanal Bolkiah မိူင်းပရူႇၼၢႆး (ပဵၼ်ပႃးၸွမ်ၽွင်းလူင်) ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပုၼ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၼ်ႁႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼင်ႇဢမ်ႇမီးပၵ်းမီးပိူင်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ မိူင်းမလေးသျႃး၊ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး၊ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ ၵေႃႈ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်သေ လႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း ႁႂ်ႈဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ တႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈပၼ်ႁႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း – VOA
Photo – Reuters

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း