ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ပႆၸွမ်းႁွႆးၶႄႇ လူၺ်ႈတိတ်းတင်ႈ Firewall တႃႇၵုမ်းထိင်း ၽူႈၸႂ်ႉဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ

လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 10 မိူင်း တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ပႆၸွမ်း လွၵ်းလၢႆးၶႄႇ လူၺ်ႈတိတ်းတင်ႈ  Firewall တႃႇပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်း ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ဝၢႆးသေ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်း ပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း (ၼၸဢ) လႆႈမီးၶေႃႈသင်ႇ ပိၵ်းဢိုတ်းပႅတ်ႈ ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ သင်ႇပလွၵ်ႉပႅတ်ႈပႃး Social Media Facebook, Twitter, Instagram ႁူမ်ႈပႃးတင်း ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသၢႆႇပိူဝ်ႇ (Cyber Security) ပလွၵ်ႉပႃးတင်းထႅင်ႈ VPN လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ပၼ်ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 3 ပီႊ သင်ဝႃႈလူဝ်ႇၶေႃႈမုၼ်းမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ တေလႆႈသူင်ႇပၼ်ၸုမ်း ၼၸဢ ၵမ်းလဵဝ် လူၺ်ႈဢၢင်ႈဝႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

PHOTO – geekflare

ပႃႇမွၵ်ႈၶ မႅတ်ႉထိဝ်း ဝေႃႇရႅၼ်ႇ (Matthew Warren) ၸၼ်ႉၸွမ် RMIT University မိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း လူၺ်ႈလၢႆးတၢင်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၼ်းတေၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး တိတ်းတင်ႈ Firewall တႃႇၵူတ်ႇထတ်း ၵုမ်းထိင်းလႆႈ ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈမိူင်းၶႄႇမႃးၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆယူႇ။ လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၶႄႇၸႂ်ႉတိုဝ်း Great Firewall တီႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းၵုမ်းထိင်းလႆႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ Online တူဝ်ႈတင်းမိူင်းၶႄႇဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၵုမ်းထိင်း ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇၼၼ် Great Firewall ၼႆႉ ၶႄႇႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢိၼ်တိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ မီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈယႂ်ႇ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလိူၵ်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇၽူႈတူင်ႉၼိုင် တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ၼႆလႄႈ ၵွပ်ႈၼၼ် ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ တိုၼ်းတေလႆႈယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇၵုမ်းၵမ် ၼႆယဝ်ႉ။

Great Firewall ၶႄႇၼႆႉ လႆႈမီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ Online တင်းသဵင်ႈ လႄႈ သင်ၽႂ်ႁဵတ်းမႅၼ်ႈ ဢၼ်တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈ တေပဵၼ် ဝႅပ်ႉသၢႆႉ (Website) ၊ Social Media တေထုၵ်ႇပလွၵ်ႉပႅတ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ Facebook, Twitter ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၵူၺ်းလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း VPN သေ ၸင်ႇတေလဵၼ်ႈလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

PHOTO – NetNumber

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်တေႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ လွၵ်းလၢႆးၶႄႇ တႃႇၵုမ်းထိင်းလႆႈ ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်သင်ၼႆႉ တီႈမိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးၵေႃႈ  လႆႈဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈ Cambodia’s National Internet Gateway တႃႇၵုမ်းထိင်းလႆႈၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆး Online တင်းသဵင်ႈလႄႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၶွမ်ႇပၼီႇ ၽူႈပၼ်လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ တေလႆႈသူင်ႇၶေႃႈမုၼ်းပၼ် တီႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ဢွၵ်ႇမႃးပၢၵ်ႈပႅတ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း National Internet Gateway ႁဝ်းၶိုၼ်းမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပိူင်ၸတ်းပွင်ၵၢၼ် ႁႂ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီ လိူဝ်သေၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း