ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၶတ်းၶႂၢင်လွင်ႈ UN ႁၢမ်ႈၶၢႆၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

9 မိူင်း ၼႂ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ UN ဢဝ်မၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈၶၢႆၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 May 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Benar News ဢၢင်ႈဢိင်ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (United Nations – UN) သေ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းၸုမ်းဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇ 9 မိူင်း ဢမ်ႇပႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈသူင်ႇလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢဝ်မၢႆမီႈႁၢမ်ႈၵႃႉၶၢႆ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Georg Sparber တူဝ်တႅၼ်းမိူင်း လိၵ်ႉတႅၼ်းသတၢႆး (Liechtenstein) UN လၢတ်ႈဝႃႈ 9 မိူင်း ၼႂ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ လႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈၸူးထိုင် မိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ပၼ်ႁႅင်း UN ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇမၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ – “တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ထွၼ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈမၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈမီးလွင်ႈၸတ်းႁႃ သိုဝ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းမူတ်း လူၺ်ႈလၢႆးတၢင်းၵူတ်ႉ လႄႈ လၢႆးတၢင်းသိုဝ်ႈ ပၼ်တပ်ႉသိုၵ်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းမိူင်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၼ်ႁႅင်းႁႂ်ႈ UN ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Benar News ဝႃႈ “လွင်ႈဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇ 9 မိူင်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈ ၵႄႈၶႆမၢႆမီႈဢၼ်ၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တေပဵၼ်ၽူႈၼမ်း တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈတူဝ်တႅၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျုး ဢၼ်ၶတ်းၸႂ်ၶဝ်ႈမႃး ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉသင်ၸွမ်း လွင်ႈဢၼ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 9 မိူင်း သူင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈၸူး မိူင်းဢၼ်ပၼ်ႁႅင်း UN ၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) တေဢၢၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ႁၢမ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 18 May 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းလႆႈထုၵ်ႇၶၢႆႉဝၼ်းမၼ်းပႅတ်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေပဵၼ်မိူဝ်ႈလႂ် ယၢမ်းလႂ်၊ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ သမ်ႉမီးလွင်ႈသူင်ႇလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆထႅင်ႈလႄႈ ပဵၼ်တီႈၸုမ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၶဝ် ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်းဝႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 800 ပၢႆ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း