ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ 1.1 လၢၼ်ႉ တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 15 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ  ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် 1.1 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ လိမ်ႇၵျွၵ်ႉႁူၺ်း Lim Jock Hoi ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးတၢင်း Online Video Conference သေ မွပ်ႈဢၢပ်ႈၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီပၼ် ၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင် ICRC မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇလႄႈ မိူင်းဢူၺ်းလီ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 August 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်းပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈ တေၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉမိူၼ်ၵၼ်။

ယွၼ်ႉၼၼ် ဝၢႆးပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈမိူင်း ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး၊ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ၊ မိူင်းထႆး လႄႈ မိူင်းတူႇရၵီႇ (4) မိူင်း ႁူမ်ႈတင်း ၸုမ်း Temasek Foundation International ၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေၸွႆႈထႅမ် ပဵၼ်ၸုပ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ လိမ်ႇၵျွၵ်ႉႁူၺ်း Lim Jock Hoi ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းငိၼ်းၸူမ်းထိုင် 4 ၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ ၸုမ်း Temasek Foundation International ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လႄႈ တေပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်တႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၵၢၼ်ႁႄႉၵင်ႈယူတ်းယႃ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၸုပ်ႈၼိုင်ႈတႄႉ မုင်ႈမွင်းဝႃႈတေပဵၼ် မိူင်းပရူႇၼၢႆး၊ ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး၊ သိင်ႇၵပူဝ်ႇ လႄႈ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း ႁူမ်ႈထႅင်ႈလၢႆလၢႆမိူင်း တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈၵၼ်ၵႂႃႇယူႇၼႆ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း