ဢႃႇႁႃႇရ ဢၼ်ၸွႆႈလူတ်းၶႆမၼ်းၼႂ်သဵၼ်ႈလိူတ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွတ်ႇလိူတ်ႈမူတ်းသႂ်

ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈ လွင်ႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉၵူၼ်းႁဝ်း ၼႂ်းၵၢပ်ႇပၢၼ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်တီႈမႃးၶွင် တၢင်းပဵၼ်လၢႆလၢႆမဵဝ်းလႄႈ ၼႂ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ပႃးဝႆႉတၢင်းပဵၼ်ၶႆမၼ်းပိၵ်ႉတၼ် ၼႂ်းသဵၼ်ႈလိူတ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁဝ်းထုၵ်ႇလီ လိူၵ်ႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ မဵဝ်းဢၼ်ၸွႆႈလူတ်းၶႆမၼ်းၼႂ်းသဵၼ်ႈလိူတ်ႈသေ သမ်ႉပဵၼ်မဵဝ်းဢၼ်ႁႃလႆႈငၢႆႈ မီးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

  1. မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ

ၼႂ်းမၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီး Lycopene ပဵၼ်သၢၼ်ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇဢၼ် ၼိုင်ႈသေ မၼ်းၸွႆႈႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်ၶွင်လွတ်ႇလိူတ်ႈ၊ ယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ် လိူတ်ႈသုင် လႄႈ လူတ်းယွမ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်း လွင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်။

  1. ၶိင်

ၶိင်ၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေမၼ်းမီးၽွၼ်းလီ ၸွႆႈတေႃႇသူႈၵႅၼ်ႇသႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းယင်းၸွႆႈလူတ်းယွမ်း Cholesterol လႄႈ ၵိူတ်ႇဝၢၼ်ၼႂ်းလိူတ်ႈ ထႅင်းလူးၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

  1. ၵလၢၼ်ႇသၢႆႇ (ၽၵ်းၵၢတ်ႇမွၵ်ႇၶဵဝ်)

 ပဵၼ်ၽၵ်းမဵဝ်းဢၼ်ပဵၼ်သီၶဵဝ်သေ သမ်ႉၶိုၼ်းမီး Calcium သုင် လႄႈ မၼ်းၸင်ႇၵိုင်ႇတၢၼ်ႇတေႃႇ ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်မီး Cholesterol သုင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. ၶႄးရွတ်ႇ (Carrot)

ၼႂ်းၶႄးရွတ်ႇၼၼ်ႉ မီး Vitamin ယူႇတင်းၼမ် လႄႈ မီးပႃးသၢၼ်ထၢတ်ႈ ဢၼ်မီးၽွၼ်းလီ သေဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇမၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ်သၢၼ် Falcarinol ဢၼ်ၸွႆႈတေႃႇသူႈသႄးလ်ၵႅၼ်ႇသႃႇ၊ ၸွႆႈလူတ်း Cholesterol ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်း လႄႈ ၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလိူတ်ႈလႅၼ်ႈလႆလီ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. ထူဝ်ႇၼဝ်ႈ

မီးၽွၼ်းလီၸွႆႈႁႄႈၵင်ႈလွင်ႈပဵၼ်ၶႆမၼ်းပိၵ်ႉတၼ်ၼႂ်းသဵၼ်ႈလိူတ်ႈသေ ထူဝ်ႇၼဝ်ႈၼႆႉ မၼ်းယင်းၸွႆႈလူတ်း Cholesterol လႆႈလီ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ လိူဝ်သေဢႃႇႁႃႇရ 5 မဵဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ယင်းထုၵ်ႇလီၵိၼ် ပၼ်ဢႃႇႁႃႇရတၢင်ႇၸိူဝ်း ဢၼ်မီးၽွၼ်းလီတေႃႇတူဝ်ၶိင်းမိူၼ်ၵၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ − ၸၢႆးဢႅၼ်

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင် − https://goodlifeupdate.com/healthy-body/food-and-diseases/240512.html

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း