ဢႅပ်ႉၾရိၵၸၢၼ်း တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းၸွမ်း ၶႄႇ လႄႈ ရၢတ်ႉသျႃး

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ TNN World ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 January 2023 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢႅပ်ႉၾရိၵၸၢၼ်း ယိုၼ်ယၼ်တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇ ၸွမ်းတပ်ႉၼမ်ႉၶႄႇ လႄႈ  တပ်ႉၼမ်ႉရၢတ်ႉသျႃး ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းဢႅပ်ႉၾရိၵၸၢၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇၽိူမ်ႉထႅမ်လွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင် ဢိၵ်ႇတင်း သၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်း ၸမ်ၸႂ်ၼႂ်းၵၼ် ၵႄႈၵၢင် ဢႅပ်ႉၾရိၵၸၢၼ်း၊ ရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ ၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ၶိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ “Operation Mosi” ၼႆသေ တေၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17−26 February 2023 လိူၼ်ၼႃႈ ဢၼ်တေမႃး ထိုင်ၼႆႉလႄႈ တေၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်း Durban လႄႈ Richards Bay ၸိုင်ႈမိူင်းဢႅပ်ႉၾရိၵၸၢၼ်းသေ တေမီးသိုၵ်းဢႅပ်ႉၾရိၵၸၢၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 350 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉပွၵ်ႈၼႆႉ တေမီးၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ပၢင်တိုၵ်းရၢတ်ႉသျႃးလႄႈ ယူႇၶရဵၼ်း ၶွပ်ႈတဵမ် 1 ပီႊသေ ၽၢႆႇတၢင်းၽွင်းလူင် ဢႅပ်ႉၾရိၵၸၢၼ်း လႆႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢႅပ်ႉၾရိၵ ၸၢၼ်း ထုၵ်ႇတူၺ်းဝႃႈ ဢမ်ႇယူႇပဵၼ်ၵၢင်လႄႈ ႁိူင်ႈၵိူဝ်းၽၢႆႇလႂ်ၽၢႆႇၼိုင်ႈသေဢမ်ႇ ၵႃး တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈဢႅပ်ႉၾရိၵၸၢၼ်း မီးပၼ်ႁႃၸွမ်းမိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊ ၵျႃႇမၼီႇ လႄႈ ဢင်းၵိတ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် မိူင်းၵႃႉၶၢႆၵၼ်ၸွမ်း ဢႅပ်ႉၾရိၵၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁၢင်ပီႊ 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾရိၵၸၢၼ်း လႆႈမီးလွင်ႈ ယင်ႇၵၢၼ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 74.3% ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ လွင်ႈ ရၢတ်ႉသျႃးၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ဝႃႈၼႆႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ TASS ၶွင်ရၢတ်ႉသျႃး လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ႁိူဝ်းတိုၵ်းရၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်တိတ်းတင်ႈ မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး ဝႆးၽႂ်းလိူဝ်သဵင် သႅၼ်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢႅပ်ႉၾရိၵၸၢၼ်း ၼႂ်းလိူၼ် February 2023 တေဢၼ်မႃးထိုင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း