ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ထူပ်းၽေးဢိုပ်းယၢၵ်ႈႁၢႆႉႁႅင်းသုတ်း ဝၢႆးတႃႇလီႇပၼ်ယိုတ်းမိူင်း

ဝၢႆးၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ ယိုတ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ပႆႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းယၢမ်းလဵဝ် ႁူပ်ႉထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပၢႆးယူႇလီ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ လွင်ႈတူၺ်းထိုင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းလူလွမ်တူၺ်းထိုင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UNICEF လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 10 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉဝႃႈ ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ထူပ်းၽေးၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၶၢတ်ႇထၢတ်ႈဢႃႇႁႃႇရ ၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တွၼ်ႈပၢႆးယူႇလီလႄႈ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆး ထိုင်တီႈလႆႈၵိုတ်းယင်ႉၸမ်တေလူႉလႅဝ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီႊ 2021 မႃးၼႆႉ တီႈမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ၶၢတ်ႇလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင် ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇမွၵ်ႈ 10 လၢၼ်ႉ လႄႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ၶၢတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်သေ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇယိုတ်းမိူင်းသေ ပႆႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၶိုၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုင်ႈမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တုမ်ႉယွၼ်ႈတေႃႇႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵွတ်းၽၢၼ်ႁႂ်ႈဢိုပ်းယၢၵ်ႈထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉလၢတ်ႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ႁႃယၢပ်ႇမႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ၶိုင်ႈပၢႆ ထူပ်းၽေးဢိုပ်းယၢၵ်ႈၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်းသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈၼႆႉၼႆၸိုင် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပီႊၼႆႉၵူၺ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 5 ၶူပ်ႇလူင်းတႂ်ႈ ၸၢင်ႈၶၢတ်ႇထၢတ်ႈဢႃႇႁႃႇရ ထိုင်တီႈ လူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ယူႇၼႆ UNICEF ပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႇသတၢၼ်ႇၵေႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသမ်ႉ ထူပ်းၽေးႁႅင်ႈလႅင်ႉ ဢမ်ႇမီးၾူၼ်တူၵ်း ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၸႂ်ႉ ၼမ်ႉၵေႃႈႁႃယၢပ်ႇ၊  ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢမ်ႇမီး ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉဢွၵ်ႇပၢႆႈယၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈပႃး တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၶၢဝ်းၵတ်းပီႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၼင်ႇႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၼႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သင်ပီႊ 2021  ၼႆႉ ဢမ်ႇၸွႆႈၶိုတ်းတၼ်းလႆႈၼႆၸိုင် ပီႊၼႃႈ ပီႊ 2022 ၼၼ်ႉ ငဝ်းလၢႆးယိုင်ႈၶႅၼ်းတေႁၢႆႉႁႅင်းလိူဝ်သေၼႆႉၼႆလႄႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လွမ်မႆႈၸႂ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ၊ ယၢမ်းလဵဝ် တႃႇၸွႆႈထႅမ် မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇၼၼ်ႉ လူဝ်ႇငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် 192 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း