ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးတေၸွႆႈထႅမ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 2 သႅၼ် ၼႂ်းတွၼ်ႈႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19

တွၼ်ႈၵႃႈၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆသေ ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးတေၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 2 သႅၼ်လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 17 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ႁုၼ်ႇသဵၼ်ႇ Hun Sen ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူး မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ − ၸွမ်းၼင်ႇၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ယၢမ်ႈပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈ တေၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 1 သႅၼ်တေႃႇလႃႇ တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်တူၺ်းထိုင်လူလွမ် ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်ၼႆသေတႃႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ မိုတ်ႈၵိုဝ်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းပေႃးတေၼႅၼ်ႈၼႃ လိူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေတိူဝ်းၽိူမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 2 သႅၼ် ၽၢၼ်ႇတင်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ AHA Centre ဝႃႈၼႆ။

ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးတေၸွႆႈထႅမ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 2 သႅၼ် ၼႂ်းတွၼ်ႈႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တေၸွႆႈထႅမ်ပႃး ၽႃႈတူမ်းသူပ်း 3 လၢၼ်ႉ၊ ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်ပဵၼ်ၶိူင်ႈ Rapid Tests 5 သႅၼ်၊ သိူဝ်းၶူဝ်းႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း PPE 2000 ၸုမ်ႇ၊ ၶိူင်ႈၸႅတ်ႈလူမ်းမူတ်းသႂ် (Oxygen Concentrator) 100 ၶိူင်ႈ၊ ၶိူင်ႈထတ်းထွင်ႁႂ်ႈလူမ်းမူတ်းသႂ် 20 ၶိူင်ႈ လႄႈ Patient monitor 20 ၶိူင်ႈ ႁူမ်ႈတင်းၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီထႅင်ႈ လၢႆလၢႆမဵဝ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးလၢတ်ႈတီႈၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ − ယူႇတီႈၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးသေ ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်း ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉယူႇတႃႇသေႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ ယူႇတီႈ မမ်ႇ ပုၼ်းႁိူင် Mam Bunheng ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပဵၼ်ပႃးႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇ ၵုမ်းထိင်း ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး တေဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်သေယဝ်ႉ ဢဝ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တၢင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းသေ တေႃႉတၢင်ႇမႃးပၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ် November 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ယၢမ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၽႃႈတူမ်းသူပ်း 2 လၢၼ်ႉ လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီတင်းၼမ်မိူၼ်ၵၼ်။

ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးတေၸွႆႈထႅမ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 2 သႅၼ် ၼႂ်းတွၼ်ႈႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း