ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၽွမ်ႉတႃႇတေပဵၼ်သိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 January 2022 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး Prak Sokhonn လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၽွမ်ႉ တူဝ်ႇတၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇတေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်း ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ISEAS-Yusof Ishak ဢၼ်ပၵ်းတီႈသိင်ႇၵပူဝ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 2 ၸုမ်း၊ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် တင်းၼမ်တၢင်းလၢႆ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၸုမ်း CDM တင်းၼမ်၊ တူဝ်ႈမိူင်းၵေႃႈ မီးသိုၵ်းမုတ်းၵႂႃႇၵူႈတီႈ၊ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတိူဝ်းလိူဝ်သေ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ တွၼ်ႈၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်ႁၼ်ထိုင်ၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်း တေႁၢႆႉတိူဝ်းလိူဝ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ဢၢၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယူႇသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 January 2022 ယူႇတီႈၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးၵေႃႈ ယင်းလႆႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁၢႆႉၸႃႉ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး လႆႈတိုၵ်းသုၼ်းဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း တိူဝ်းလိူဝ်ၼႆႉထႅင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်းသုၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် လႄႈ ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်မၼ်းတေၵႂႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢၢၼ်းၶတ်းၸႂ် ၵႂႃႇၸွမ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်တေႁဵတ်းၸွမ်းလႆႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 5 ၶေႃႈ ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ၸွမ်ၽွမ်းလူင် ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး တေမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉသေ ၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 260 ၸုမ်း လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ လႄႈ ပဵၼ်လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်း သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း