ၵိုတ်းတိုၵ်းၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း ပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼႂ်းမိူင်းသူႇတၢၼ်ႇ

မိူဝ်ႈၽွင်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းသူႇတၢၼ်ႇ ယူႇသႃႇလူမ်ၸႂ် ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းဝဵင်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉယၢပ်ႇယူႇဝႃႈၼႆ။

တေႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 May 2023 ၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလူင် Khartoum ၸိုင်ႈမိူင်းသူႇတၢၼ်ႇ ၵတ်းယဵၼ်မႃး ယွၼ်ႉသွင်တပ်ႉသိုၵ်းတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း ၼႆလႄႈ တင်းသွင်ၽၢႆႇၸင်ႇလူတ်းယွမ်းပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ၵႂႃႇ  ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸွႆႈလူတ်းယွမ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼပ်ႉလၢၼ်ႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵိုတ်းၶင်ႉၶမ်ဝႆႉယူႇၼႂ်းမိူင်းလူင်လႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 May 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ တပ်ႉသိုၵ်းသူႇတၢၼ်ႇလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း RSF မီးၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းမိူၼ်ၵၼ် တႃႇတေပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းလွတ်ႈၽေး တႃႇၵူၼ်းထူပ်းၽေးပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမီး လႄႈ တႃႇတင်းသွင်တပ်ႉသိုၵ်း ပေႃးတေမီးမႃးလွင်ႈၵႆႉၵႆႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ လႆႈလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉပႃးၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းတႃႁၼ်တူဝ်ထူပ်းလၢတ်ႈၼႄမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 May 2023 ၼၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းဝဵင်းလူင် Khartoum ၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးပၢင်တိုၵ်း ပဵၼ်တီႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈသေတႃႉ တိူဝ်းၵတ်းယဵၼ်မႃးလိူဝ်သေၵဝ်ႇယူႇ ၊ မိူၼ်ၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AI Arabiya လၢႆးငၢၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းလူင် Khartoum လႄႈဝဵင်း Om Durman ယင်းတိုၵ်ႉမီးပၢင်တိုၵ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၸုမ်း RSF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 May 2023 ၼၼ်ႉ ၵၢဝ်ႇမၢပ်ႇၼေးသႂ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းသူႇတၢၼ်ႇ ဝႃႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈလႆႈၸႂ် ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်သေ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ ယႃႉလုပႅတ်ႈ ႁူင်းၵၢၼ်ၵသၢပ်ႇ (Mint, ႁူင်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇငိုၼ်းမဵတ်ႉ/ၶႅပ်းမၢႆတွင်းၵူႈပိူင်)  ဢၼ်ပဵၼ်ၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၊ ၽၢႆႇတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းသူႇတၢၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈၵၢဝ်ႇမၢပ်ႇၼေးတၢင်ႇတၢင်းးၽိတ်းဝႃႈ ၸုမ်း RSF လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ႁူင်းၵၢၼ်ၵသၢပ်ႇ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆမိူၼ်ၵၼ်။

ၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတင်းတပ်ႉသိုၵ်းသူႇတၢၼ်ႇၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လွင်ႈယွၼ်းႁႅင်းထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းမီးဝႆႉ ၼၼ်ႉယူႇ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈၵဵပ်းႁႅင်းၵူၼ်းထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈတေလႆႈႁႅင်းထႅမ် တင်းၼမ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းၵႄႈသွင်ၽၢႆႇ ဢၼ်တေႇပဵၼ်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15 April 2023 တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းလုတၢႆၸွမ်းဢမ်ႇယွၼ်း 730 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းသူႇတၢၼ်ႇ 1.3 လၢၼ်ႉၵေႃႉ လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇတၢင်းပႅတ်ႈ လႄႈ ပၢႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း