ၵိၼ်ပီႇယႃႇ ၸွႆႈလႆႈၵူၼ်းမီးႁႅင်းလိူတ်ႈတႅမ်ႇ ၸွင်ႇၸႂ်ႈတႄႉႁိုဝ်?

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈႁႅင်းလိူတ်ႈတႅမ်ႇ ႁူဝ်မဝ်းတႃလၢႆးမႃးၼႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတေဝႃႈ ပေႃးလႆႈၵိၼ်ပီႇယႃႇၵူၺ်းၵေႃႈ ၸွႆႈလႆႈယဝ်ႉၼႆယူႇ၊ မၼ်းၸႂ်ႈတႄႉႁိုဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵႂႃႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉလိူတ်ႈႁဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၼႆ လီလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ႁဝ်းၵေႃႈတေၵႆႉဢွၼ်ၵၼ်လႆႈငိၼ်းယူႇဝႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ် Alcohol ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၵိၼ် Alcohol ၼၼ်ႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၽိူမ်ႉပၼ်ႁႅင်းလိူတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးလႆႈလႄႈ ၵႂႃႇတုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈႁူဝ်ၸႂ် ႁႂ်ႈႁႅင်းလိူတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ၊ မိူဝ်ႈၵိၼ်ပၼ် Alcohol ယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းလိူတ်ႈၶိုၼ်ႈသုင် မႃးတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ၊ ပေႃးဝႃႈႁႅင်းလိူတ်ႈၼၼ်ႉ သုင်ၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်းၼႆ သမ်ႉဝႃႈလူတ်းယွမ်းၵိၼ်ၵႂႃႇၼႆၵေႃႈ ႁႅင်းလိူတ်ႈၼၼ်ႉ တေလူတ်းယွမ်းလႆႈမႃး ဢိတ်ႉၼိုင်ႈၵူၺ်း။

သင်ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးလိူတ်ႈသုင်ႁႅင်းပူၼ်ႉတီႈယဝ်ႉၼႆၸိုင် ထုၵ်ႇလီငိူင်ႉဝႄႈ Alcohol လႄႈ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ၵိၼ် Alcohol ယူႇတႃႇသေႇၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီ လူတ်းယွမ်းၵိၼ်ၽွင်ႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ Alcohol ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းလိူတ်ႈသုင်လႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်မီးႁႅင်းလိူတ်ႈတႅမ်ႇၼၼ်ႉ လွင်ႈၵိၼ်ပီႇယႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈၸွႆႈလႆႈတႄႉယူႇလႄႈ ၵူၼ်းမီးႁႅင်းလိူတ်ႈတႅမ်ႇၼၼ်ႉ ၵိၼ်ပၼ် Alcohol ၼႆၵေႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းလိူတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ပဵၼ် Alcohol ၵူႈမဵဝ်းၼၼ်ႉ တေၸွႆႈယူတ်းယႃႁႅင်းလိူတ်ႈတႅမ်ႇလႆႈတင်းမူတ်း ယွၼ်ႉၵၢၼ်ၵိၼ်လဝ်ႈၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းတေႃႇတူဝ်ၶိင်းလႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ်လၢတ်ႈမႃးတႄႉဝႃႈ မဵဝ်းဢၼ်ပဵၼ် Alcohol မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢႆႇ၊ ပီႇယႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸွႆႈၽိူမ်ႉပၼ်ႁႅင်းလိူတ်ႈလႆႈသေ တေဢမ်ႇၵႂႃႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇႁူဝ်ၸႂ်လႄႈလွတ်ႇလိူတ်ႈ၊ လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ တေၸွႆႈယူတ်းယႃပၼ်ႁႅင်းလိူတ်ႈတႅမ်ႇလႆႈလီ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းတေပဵၼ်ၽွၼ်းလီလႆႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈဢမ်ႇၵိၼ်ၼမ်ပူၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။

မိူဝ်ႈမီးႁႅင်းလိူတ်ႈဢေႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸမ်ပဵၼ်တေလႆႈၵိၼ် Alcohol ၵေႃႈလႆႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ လွၵ်းလၢႆးတႃႇတေၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁႅင်းလိူတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈတေမီးယူႇလၢႆလၢႆမဵဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ−

  1. ၵိၼ်ၵိူဝ်

ၵိူဝ်ဢၼ်မီးထၢတ်ႈ Sodium ၼၼ်ႉ တေၸွႆႈၽိူမ်ႉပၼ်ႁႅင်းလိူတ်ႈမႃးလႆႈလႄႈ ၵမ်ႈၼမ် ပေႃးၵူၼ်းမီးလိူတ်ႈသုင်ၶဝ်ၼႆ တေလႆႈလူတ်းယွမ်းၵိၼ်ၵိူဝ် ယူႇယဝ်ႉ၊ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမီးႁႅင်းလိူတ်ႈတႅမ်ႇၼႆၵေႃႈ လီၵိၼ်ပၼ်ၵိူဝ် ႁႂ်ႈၼမ်မႃးထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ်ၼမ်ႁႅင်း ပူၼ်ႉတီႈ သင်ဝႃႈၵိၼ်ၵိူဝ်ၼမ်ၼႃႇၵေႃႈ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်၊ တၢင်းပဵၼ်တႂ်လႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈ တေထူပ်းတီႈၵူၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇၶဝ်။

  1. ၵိၼ်ၼမ်ႉၼမ်ၼမ်

ၼမ်ႉၼၼ်ႉ ၸွႆႈၽိူမ်ႉပၼ်ႁႅင်းလိူတ်ႈလႄႈ ႁႄႉၵင်ႈယႃႇႁႂ်ႈၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း ၶၢတ်ႇထၢတ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် ႁႅင်းလိူတ်ႈတႅမ်ႇ ၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ။

  1. ဢွၵ်ႇပၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း

ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူဝ်ၸႂ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ပၼ် လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လိူတ်ႈလႆႈလီလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိူတ်ႈလႅၼ်ႈလႆႈလီယူႇယဝ်ႉ၊ လိူဝ်သေတေၸွႆႈၽိူမ်ႉပၼ်ႁႅင်းလိူတ်ႈယဝ်ႉ ယင်းၸွႆႈၽိူမ်ႉပၼ် လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ လွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်ႁူဝ်ၸႂ်လႆႈထႅင်ႈယူႇ။

  1. ယႃႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉလုၵ်ႉ

မိူဝ်ႈၼင်ႈယူသေ တေလုၵ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် မိူဝ်ႈၼွၼ်းသေ တေလုၵ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိုင်ႉၵၢင်ႉလုၵ်ႉၵမ်းလဵဝ် ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူဝ်မဝ်းလႆႈယဝ်ႉ၊ ဢွၼ်တၢင်းတေလုၵ်ႉၵေႃႈ ယိုတ်ႈသဵၼ်ႈယိုတ်ႈသၢႆပၼ်သေ လုၵ်ႉပၼ်လွႆးလွႆး တွၼ်ႈတေႃႇတေၸွႆႈႁႂ်ႈလိူတ်ႈႁဝ်းလႅၼ်ႈသေၵွၼ်ႇ မၼ်းတေဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈတႃလၢႆးႁူဝ်မဝ်းလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. ၵိၼ်ယႃ

တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁႅင်းလိူတ်ႈတႅမ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးယႃတင်းၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢၼ်တေၸွႆႈလႆႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢွၼ်တၢင်းတေၵိၼ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း မေႃယႃတူၺ်းသေၵွၼ်ႇ။

 

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ−ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင်− Sanook

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း