ၵိၼ်ၼမ်ႉၼမ် လီတေႃႇပၢႆးယူႇလီ တေႉယူႇႁိုဝ်?

လွင်ႈၵိၼ်ၼမ်ႉၼမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ် တေယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ မၼ်းပၼ်ၽွၼ်းလီတေႃႇတူဝ်ၶိင်း ၵူၼ်းႁဝ်းတေႉတေႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇဝႃႈ ၸွႆႈႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလီ၊ ၸွႆႈလၢင်ႉပၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႂ်းတူဝ်ၶိင်း၊ ၸွႆႈလူတ်းယွမ်းပၼ်ၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ်ၶိင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင်ႁဝ်း ႁၢင်ႈလီမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၼႆႉ မီးပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉယူႇဝႆႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁူၵ်းသိပ်း (60%) သေ ၼမ်ႉဢၼ်မီးၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈလူတ်းယွမ်းၵႂႃႇလႆႈ မိူဝ်ႈႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် သေလွင်ႈလွင်ႈ တႄႇၸဵမ် ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူဝ်ႇဢွၵ်ႇၼမ်သေ ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ပၼ်ၼမ်ႉၼမ်ၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈၵိၼ်ၼမ်ႉၼမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇ လုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၶိင်းတေႉတေႉ ၵူၺ်းၵႃႈ  ၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇလႆႈသႂ်ႇၸႂ်သင်ဝႃႈ ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ၼမ်ႉၵႃႈႁိုဝ်? လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၼပ်ႉၸွမ်းဝႃႈ ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ၼမ်ႉသဵင်ႈၵႃႈႁိုဝ်? မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ ၵိၼ်ၼမ်ႉဢေႇပူၼ်ႉလႄႈ မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈၵိၼ်ၼမ်ႉၼမ်ပူၼ်ႉၼႃႇသေ ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပၼ်ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးယူႇယဝ်ႉ။

ၵိၼ်ၼမ်ႉၼမ် လီတေႃႇပၢႆးယူႇလီ တေႉယူႇႁိုဝ်?

ၽွၼ်းလီလွင်ႈၵိၼ်ၼမ်ႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈႁဝ်းၵိၼ်ၼမ်ႉ ႁႂ်ႈၵိုင်ႇတၢၼ်ႇဢၼ်တူဝ်ၶိင်းႁဝ်းလူဝ်ႇၼႆ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းၸိုၼ်ႈပၢင်ႇ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႂ်းတူဝ်ၼႂ်းၶိင်းႁဝ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇလႆႈလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 • လူတ်းယွမ်းၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ်။
 • ၸွႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်တီႈၶူင်ႉၶိုတ်ႈယိူဝ်ႇႁႂ်ႈလႆႈလီ။
 • လၢင်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇတီႈႁူင်းယဵဝ်ႈ။
 • ၸွႆႈႁႂ်ႈႁူဝ်ၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလီမႃး။
 • ၵုမ်းထိင်းပၼ်ႁႅင်းမႆႈတီႈၼႂ်းတူဝ်လူတ်းယွမ်း။
 • ၵုမ်းထိင်းပၼ်လိူတ်ႈလႆ တီႈၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းလႆႈလီ။
 • ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းၸိုၼ်ႈပၢင်ႇသႂ်။
 • ၸွႆႈႁႂ်ႈဢွၵ်းဢေႃႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလီမႃး။
 • ၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးသမႃႇထိမႃး။
 • ၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၽၢႆႈလႆႈလီ၊ ဢမ်ႇပဵၼ်တွင်ႉပိၵ်ႉ။
 • ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽိဝ်ၼင်ၶႅမ်ႉမႃး ဢမ်ႇႁႅင်ႈ၊ ဢမ်ႇႁဵဝ်ႇ။
 • လူတ်းယွမ်းဢၢႆသူပ်းမဵၼ်။
 • ၸွႆႈလူတ်းယွမ်း လွင်ႈၵႆႉပဵၼ်ဢႅဝ်ၸဵပ်း၊ လင်ၶိုၼ်ႈ။
 • ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုပ်ႇၵပ်းလုပ်ႇတေႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလီ၊ လူတ်းယွမ်းလွင်ႈၶတ်းလွင်ႈၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈ။
 • ၸွႆႈလူတ်းယွမ်း ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ႁၢႆႉႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ လိူတ်ႈသုင်၊ ၵႅၼ်ႇသႃႇၼႂ်းသႆႈ၊ ႁူင်းယဵဝ်ႈၸဵပ်းယဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။
 • ၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ တႂ် ၵႅၼ်ႇၶႅင်မႃး။

 

ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ပၼ်ၼမ်ႉ ဝၼ်းၵႃႈႁိုဝ်?

ၵူႈဝၼ်းၵူႈဝၼ်းၼႆႉ ၼမ်ႉတေဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်း မိူဝ်ႈႁဝ်းၽၢႆႈဢွၼ်ႇ လႄႈ မိူဝ်ႈႁိူဝ်ႇႁဝ်းဢွၵ်ႇ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆတၢင်းယူႇ။ ဢၼ်လႆႈၵိၼ်ၼမ်ႉပၼ်ၼႆႉၵေႃႈ တႃႇႁႂ်ႈမႃးတႅၼ်းၶိုၼ်း ၼမ်ႉဢၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇပႅတ်ႈတီႈၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵိၼ်ၼမ်ႉႁႂ်ႈမၼ်းၵိုင်ႇတၢၼ်ႇတင်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတေႉတေႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵိၼ်ၼမ်ၵႂႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၵိၼ်ဢေႇၵႂႃႇၸိုင် ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း လႆႈယူႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းၵႆႉဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၵိၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 8 ၵွၵ်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵင်းပေႃးတေႃႇၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၼႆယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၵိၼ်ၼမ်ႉႁႂ်ႈမၼ်းၵိုင်ႇတၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ တေယူႇၸွမ်းလွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တူဝ်ၶိင်းႁဝ်း လႄႈ ဢႃႇယုၵူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ၼမ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းမွၵ်ႈႁိုဝ်?

 • ၼႂ်းၵႄႈ ဢႃႇယု 4-8 ၶူပ်ႇ ၼိုင်ႈဝၼ်း ၵိၼ်ပၼ် 5 ၵွၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် 1,200 ml ။
 • ၼႂ်းၵႄႈ ဢႃႇယု 9-13 ၶူပ်ႇ  ၼိုင်ႈဝၼ်း ၵိၼ်ပၼ် 7-8 ၵွၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် 1,600-1,900 ml ။
 • ၼႂ်းၵႄႈ ဢႃႇယု 14 -18 ပီႊ ၼိုင်ႈဝၼ်း ၵိၼ်ပၼ် 8-11 ၵွၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် 1,900-2,600 ml ။
 • ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 19 ၶိုၼ်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်း ၵိၼ်ပၼ် 9 ၵွၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် 2,100 ml ။
 • ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 19 ၶိုၼ်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်း ၵိၼ်ပၼ် 13 ၵွၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် 3,000 ml ။

ၼမ်ႉၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ၼႆႉ လႆႈၼပ်ႉႁူမ်ႈလေႃးၵၼ်တင်း ၼမ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတီႈ တၢင်းၵိၼ် ၽၵ်း လႄႈ မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇ တႄႇၸဵမ် တႅင်၊ တႅင်တဝ်ႈ၊ ၽၵ်းၵၢတ်ႇလုင်း၊ ၽၵ်းၵၢတ်ႇၶၢဝ် တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မီးထၢတ်ႈၼမ်ႉတိူဝ်းၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းယူႇယဝ်ႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးႁိူဝ်ႇဢွၵ်ႇၼမ် ဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းၼမ်၊ ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မႆႈ၊ ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈၵိၼ်ၼမ်ႉလိူဝ်မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉ။ သင်ပဵၼ်ၵူၼ်းပႃးတွင်ႉၼႆ ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ၼမ်ႉ ႁႂ်ႈၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ် ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 10 ၵွၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် 13 ၵွၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၽိူမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၼမ်ႉၼူမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႆယူႇ။

ၵိၼ်ၼမ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁႂ်ႈပေႃးၵိုင်ႇတၢၼ်ႇပၢႆးယူႇလီႁဝ်း။

လိူဝ်သေၵိၼ်ၼမ်ႉၼမ်ၼမ်ယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း ပေႃးတေႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလီမႃးၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ပၼ်ၼမ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းလွၵ်းလၢႆးမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 • ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ဢွၼ်တၢင်းတေသုၵ်ႈၼႃႈသီၶဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ပၼ်ၼမ်ႉမွၵ်ႈ 2-4 ၵွၵ်း သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉဢုၼ်ႇၼႆ တေလီတွၼ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီတေႉတေႉ ယွၼ်ႉမၼ်းတေၸွႆႈလၢင်ႉပၼ်သႆႈၵူၼ်းႁဝ်း ႁႂ်ႈမူတ်းသႂ်လီမႃး။
 • ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ပၼ်ၼမ်ႉ 1 ၵွၵ်း ဢွၼ်တၢင်းတေၵိၼ်ၶဝ်ႈလႄႈ ဝၢႆးသေၵိၼ်ၶဝ်ႈယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ပွတ်းလႃႈ၊ ပွတ်းဝၼ်း၊ ပွတ်းၶမ်ႈ ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ပၼ်ၼမ်ႉ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈၵွၵ်းယူႇ။
 • မိူဝ်ႈၸမ်တေၼွၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ပၼ်ၼမ်ႉဢုၼ်ႇ 1 ၵွၵ်းသေၼွၼ်း။
 • မိူဝ်ႈၽွင်းၵိၼ်ၼမ်ႉ ၵိၼ်ပၼ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈၵွၵ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ် ပွၵ်ႈလဵဝ်လၢႆၵွၵ်းႁူမ်ႈၵၼ် ယွၼ်ႉမၼ်းတေဢမ်ႇပဵၼ်ၽွၼ်းလီတေႃႇတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း။
 • ဢွၼ်တၢင်းတေၵိၼ်ၶဝ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ်ၼမ်ႉၼမ်ပူၼ်ႉတီႈ လႄႈ ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ဝႆႉလူင်ႈၼႃႈ 45-30 မိၼိတ်ႉ။
 • မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈယူႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵမ်းၵမ်းၵိၼ်ၼမ်ႉယူႇတႃႇသေႇ ယွၼ်ႉမၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼမ်ႉၽၼ်ႉယိူဝ်ႇၼၼ်ႉၸၢင်ၵႂႃႇသေ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶူင်ႉၶိုတ်ႈယိူဝ်ႇ ဢမ်ႇၶိုတ်ႈလႆႈလီ။
 • ဝၢႆးသေၵိၼ်ၶဝ်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ်ၼမ်ႉၸွမ်းၵမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉမၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶူင်ႉၶိုတ်ႈယိူဝ်ႇဢမ်ႇၶိုတ်ႈလႆႈလီ ၵွပ်ႈၼၼ် ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ၼမ်ႉ ဝၢႆးသေၵိၼ်ၶဝ်ႈယဝ်ႉၵႂႃႇ 30 မိၼိတ်ႉ။
 • ပေႃးပဵၼ်ၽူႈယိင်း မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်မႃးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵိၼ်ၼမ်ႉၵတ်း ယွၼ်ႉမၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၸဵပ်းမႃးထႅင်ႈ။
 • ဝၢႆးသေဢၢပ်ႇၼမ်ႉယဝ်ႉ ၵိၼ်ပၼ်ၼမ်ႉ 1 ၵွၵ်း၊ တေမီးၽွၼ်းလီ ၸွႆႈလူတ်းယွမ်းပၼ် တၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင်လႆႈ။

မိူဝ်ႈၽွင်းၵိၼ်ၶဝ်ႈယူႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၵိၼ်ၶဝ်ႈၵပ်းၼမ်ႉဢမ်ႇလႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉၽၵ်းဢၼ်ႁဝ်းၵိၼ်ၵၼ်ယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇယူႇၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း မဵဝ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ်ၼမ်ႉၼမ်ၼႃႇပူၼ်ႉတီႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၵိၼ်ၶဝ်ႈယူႇ။ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵိၼ်ၼမ်ႉမိူဝ်ႈၽွင်းၵိၼ်ၶဝ်ႈၼၼ်ႉ တေၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း ၸုပ်ႇဢဝ်ဢႁႃႇရလႆႈလီသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶိုတ်ႈဢႁႃႇရလႆႈငၢႆႈ၊ ႁႄႉၵင်ႈပၼ် ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးတွင်ႉပိၵ်ႉ၊ ဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈလႆႈၼမ်ပူၼ်ႉတီႈ လႄႈ ၵိၼ်ၶဝ်ႈၸိူင်ႉထိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၼမ်ႉဢၼ်ႁဝ်းၵိၼ်ယူႇၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇႁိုဝ်ၼမ်ႉၵတ်း မၼ်းၵေႃႈမီးၽွၼ်းလီမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ၼမ်ႉဢုၼ်ႇၼၼ်ႉ တေၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလီ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင် ၸိုၼ်ႈၶႅမ်ႉ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းဢုၼ်ႇမႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိူတ်ႈတီႈၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းလႅၼ်ႈလႆလီ ႁူမ်ႈပႃး ဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၶေႃးႁႅင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၼမ်ႉၵတ်းသမ်ႉ  မိူဝ်ႈၽွင်းဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်း၊ မိူဝ်ႈႁိူဝ်ႇတႅၵ်ႇ၊ ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸွႆႈလူတ်းယွမ်းလွင်ႈမႆႈၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်းလႆႈလီလိူဝ်သေ ၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ႁူမ်ႈပႃး မိူဝ်ႈၽွင်းႁဵတ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းလႆႈႁိုင်မႃးသေ  တေဢမ်ႇပေႃးႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းၼၼ်ႉ ႁိူဝ်ႇတႅၵ်ႇၼမ်မႃးၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈတွင်ႉမႆႈၼမ်ႉသေ ၸၢင်ႈၵိၼ်ၼမ်ႉၼမ်လႆႈပူၼ်ႉလူၼ်ႉလိူဝ်မႃးယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈဢၼ်ၵိၼ်ၼမ်ႉၼမ်ပူၼ်ႉတီႈ ၼႆႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၽေးတေႃႇတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းလႆႈမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ထၢတ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ်ၼႂ်းလိူတ်ႈဢေႇ (Hyponatremia) သေ ၵမ်ႈၼမ်တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉတေႁၼ်လႆႈတီႈ ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ၶႄႉၶဵင်ႇၵိၼ်ၼမ်ႉ၊ ၶႄႉၶဵင်ႇလႅၼ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းၵႆ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈလူတ်းယွမ်းၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ထၢတ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ်ၼႂ်းလိူတ်ႈဢေႇၼႆႉ လၢတ်ႈလႆႈထႅင်ႈဝႃႈ ၼမ်ႉၼႂ်းတူဝ်ပဵၼ်ၵွင်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် ၵိၼ်ၼမ်ႉၼမ်ပူၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းပွတ်းပွတ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵိၼ်ၼမ်ႉ 7 လိတ်ႇတိူဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် 4 လိတ်ႇတိူဝ်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ၸူဝ်ႈမူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ  ၸၢင်ႈမေႃဢမ်ႇယူႇလီမႃး၊ ႁူဝ်ၶိုၼ်ႈ၊ ႁူဝ်ၶႆႈ၊ ႁူဝ်မဝ်း၊ ဢမ်ႇမီးႁႅင်း၊ မိုဝ်း လႄႈ တိၼ် ၵႂ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇႁိပ်ႈၵႂႃႇႁႃမေႃယႃၼႆၸိုင် ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈဢွၵ်းဢေႃၵႂ်ႈမႃးပႃးလႄႈ ၸၢင်ႈလူႉတၢႆလႆႈယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဢၼ်ၵိၼ်ၼမ်ႉဢေႇပူၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းၶၢတ်ႇထၢတ်ႈၼမ်ႉသမ်ႉ တူၺ်းႁၼ်လႆႈဝႃႈ ယဵဝ်ႈတေပဵၼ်သီလိူင်ႁႅင်းမႃးလႄႈ တေဢမ်ႇၵႆႉၽၢႆႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈငၢႆႈ တွင်ႉမႆႈၼမ်ႉယူႇတႃႇသေႇ ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဢၼ်ၶၢတ်ႇၼမ်ႉၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်တေၸၢင်ႈပဵၼ် ၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉဝူၼ်ႉၵႂင်၊ တွင်ႉပိၵ်ႉ၊ ႁႅင်းမႆႈၼႂ်းတူဝ်ၼမ်ပူၼ်ႉတီႈ၊ ၸၢင်ႈပဵၼ်လီႉ မႃးယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆမႃး ၼင်ႇႁိုဝ်ႁႂ်ႈပေႃးႁၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵိၼ်ပၼ်ၼမ်ႉႁႂ်ႈၼမ်ၼမ်ၵေႃႈ မေႃၶႅၼ်းမႃးယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးလွင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇႁႃမေႃယႃယူႇယဝ်ႉ။

တေႁူႉလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ဝႃႈ ႁဝ်းၵိၼ်ၼမ်ႉပဵင်းပေႃးယဝ်ႉၼႆ ထတ်းႁၼ်လႆႈ မိူဝ်ႈႁဝ်းၵိၼ်ၼမ်ႉဢိမ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၽၢႆႈဢွၼ်ႇဢွၵ်ႇမႃးလႆႈလီသေ မီးသီသႂ်မႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဝႃႈ မီးတၢင်းပဵၼ် ႁူဝ်ၸႂ်၊ တၢင်းပဵၼ်တႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇထူပ်းမေႃယႃသေ ယွၼ်းတၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈမေႃယႃၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼမ်ႉပဵၼ်မဵဝ်းဢၼ်မီးယူႇႁိမ်းတူဝ်ႁဝ်းလႄႈ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ႁိမ်းႁွမ်းႁဝ်းၶၢတ်ႇဢမ်ႇလႆႈ လိူဝ်သေၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီတေႃႇႁိမ်းႁွမ်းယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီ ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉတိုဝ်းႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ၽွၼ်းလီၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

 

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ – ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

ဢၢင်ႈဢိင် – www.pobpad.com | www.medthai.com | www.sanook.com

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း