ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းတိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်း COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်းသေ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈမီးလွင်ႈ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ လႄႈ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 26 March 2020 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတီး ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူင်းတိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ် လႄႈ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လၢႆးႁႄႉၵင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း မီးၶေႃႈသင်ႇ ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢၼ်ယူႇတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉသေ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 13 – 21 March 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ မီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇငဝ်ႈၸိုင်ႈ (1,384) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 March 2020  ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၵေႃႉသိုၵ်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၼႂ်းပွၵ်ႉ ၸွတ်ႈတူဝ်ႈတင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း