ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 March 2020 ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ လၢႆးႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇယူႇလီ ဢၼ်လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉသေ လႆၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူလီႇပၼ် သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၽွင်းသႅင်၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယိူင်း၊ ဢိူင်ႇသၼဵၼ်း၊ ဢိူင်ႇၼွင်လႅင်၊ ဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း (5) ဢိူင်ႇ ၼႂ်း (4) ၸႄႈဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း၊ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် (308) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း