ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈလၢၼ်ႉၶၢႆပႃ လႄႈ ထူပ်းၵူၼ်းပဵၼ်မႂ်ႇ 57 ၵေႃႉ တီႈမိူင်းၶႄႇ

ၶႄႇထူပ်းၵူၼ်းပဵၼ်မႂ်ႇ 57 ၵေႃႉ ၼမ်သုတ်းၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် လႄႈ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈလၢၼ်ႉၶၢႆပႃသႅဝ်ႇလ်မွၼ်ႉ (Salmon)။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈမိူင်းၶႄႇ ယွၼ်ႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 57 ၵေႃႉ တေလႆႈဝႃႈ ထူပ်းၵူၼ်းပဵၼ်ၼမ်သုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် ဝၢႆးသေ တီႈမိူင်းၶႄႇ ၵုမ်းၵမ်လႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈယဝ်ႉသေ ပိုတ်ႇပၼ်မိူင်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉသေ တႃႇ 36 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝဵင်းလူင်ပေႇၵျိၼ်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်းလဵဝ်ၼိင် 2 ၵေႃႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ် လုၵ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းသေ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း 19 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်း၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ ႁူမ်ႈတင်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်း ပဵၼ်မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ တေၸၢင်ႈပဵၼ်သုၼ်ၵၢင် တီႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း လႄႈ လႆႈသိတ်းယႃႈယႃႈၶႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်းပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁႃတူၼ်ႈတေႃ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၼႂ်းဝဵင်းလူင် ပေႇၵျိၼ်း ဢၼ်မီးၵူၼ်းပဵၼ် 36 ၵေႃႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ်လႆႈၵႂႃႇတီႈၸၢႆႇၵၢတ်ႇ သိုဝ်ႉၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ်၊ မၢၵ်ႇမႆႉ လႄႈ ၼိူဝ်ႉသတ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵုမ်းၵမ်လႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇပႃး ဝႃၼႆ။

ယွၼ်ႉၵူၼ်းပဵၼ်ၵမ်ႈၼမ် လႆႈၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇၼႆႉသေ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမႃးလႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁႃႁၼ်တူၼ်ႈတေႃႇ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈလၢၼ်ႉၶၢႆ ပႃသႅဝ်ႇလ်မွၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်လၢၼ်ႉၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇတီႈၼိုင်ႈၼႆလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသင်ႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းလၢၼ်ႉၼၼ်ႉ ၵဵပ်းတူဝ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 လႆႈတႄႇပဵၼ်မႃး တီႈဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၸႄႈမိူင်းႁူဝ်ပိူၺ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉၶႄႇၵုမ်းၵမ် လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼႅၼ်ႈၼႃလႆႈလီလႄႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇထိုင် တီႈၵုၼ်ယူႇရူပ်ႇ၊ ၵုၼ်ဢမေႇရိၵ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၢင်ဝၼ်းတီႈမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပဵၼ်မႂ်ႇတိူဝ်းၶိုၼ်ႈသေၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ႁုပ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် တီႈမိူင်းၶႄႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းပဵၼ်ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး 83,181 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး 4,634 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 78,370 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸူဝ်ႈၽွင်းၼႂ်းၵၢင်လိူၼ် June 2020 ၼႆႉ မိူင်းပရႃႇသီးလ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19  တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼမ်ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 15 June 2020 ၵူၼ်းပဵၼ်မႂ်ႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 17,086 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်းမီး 867,882 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 598 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်းမီး 43,389 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 169,748 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း  24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းပဵၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 20,004 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်းမီး 2,162,228 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉ သဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 331 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်းမီး 117,858 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 870,050 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 15 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း၊ (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းမူတ်းမီး (8,018,838) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းလုမ်ႈၾႃႉမီး (436,138) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး (4,141,103) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 15 June 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 18:30 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း