ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ထႅင်ႈ 12 ၵေႃႉ တီႈမိူင်းတႆး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 18 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၼိုင်ႈဝၼ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈမိူင်းတႆး ထႅင်ႈ 12 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း (Public Health Laboratory – Taunggyi) ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး  လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း တူဝ်ႇယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် 692 ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 12 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ် 12 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပင်းတရႃႉ 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း 4 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 2 ၵေႃႉ လႄႈ မိူင်းယၢင်းလႅင် 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 December 2020 ဝၢႆးသေ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19  ၼိုင်ႈၵေႃႉ တီႈႁိမ်းဝဵင်းပၢင်သၢင်း လႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး-မိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းဝဵင်းမိူင်းလႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းလႃး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း လတ်းၽၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈမႃးဝဵင်းပၢင်သၢင်းသေ ၽွင်းယၢမ်းတေပွၵ်ႈမိူဝ်း ၶိုၼ်း မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇႁူႉဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆလႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ်ၵေႃႈ ၸွမ်းၵူတ်ႇထတ်း ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပဵၼ် ယၢမ်းၵႂႃႇမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 17 December 2020 ၶိုၼ်းၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းပွၵ်ႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ၊ ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉ ဢၼ်ယၢမ်ႈယူႇႁိမ်းၸမ် ၵူၼ်ပဵၼ် 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ႁႂ်ႈၵဵပ်းတူဝ် (Quarantine) လႄႈ လူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း ပၢႆးယူႇလီၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 18 December 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်းၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,116 ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 21 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 114,198 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 2,398 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 92,916 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15 : 20 မူင်း ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း – www.worldometers.info/coronavirus/ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (218) မိူင်း (218 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး (76,069,711) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (1,682,267) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး (53,335,209) ၵေႃႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း