ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈမိူင်းပၼ်ႇ

ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 1 ၵေႃႉ  ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 22 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ 1 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း ဝႃႈၼႆ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 November 2020 မၼ်းၼၢင်း လႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်း ႁူမ်ႈ 6 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတီႈတႃႈၵုင်ႈသေ ပွၵ်ႈမႃးဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းပွၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ မႃးဝႄႉၼွၼ်းတီႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၼိုင်ႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇသိုပ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းႁွတ်ႈၽႅဝ် ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 November 2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 15 : 00 မူင်း ၼၼ်ႉသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ႁႂ်ႈၸိူဝ်းၶဝ်တင်း 6 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၵဵပ်းတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇလႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ဢဝ်တူဝ်ႇယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းယဝ်ႉ  ၸင်ႇႁူႉဝႃႈ ၼႂ်းၶဝ် 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၽူႈယိင်းတႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈတႄႉ ၽူႈယိင်းၵေႃႉဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆႉ ပဵၼ်မေးၵူၼ်းလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းတပ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ (17) ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႇမတီႇ ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ၵုမ်းထိင်း ယူတ်းယႃ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၽူႈယိင်းၵေႃႉဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19  ၼႆႉ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇသေ သၢႆငၢႆပၢႆးယူႇလီ မၼ်းၼၢင်းတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း