ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 7 ၵေႃႉ တီႈမိူင်းတႆး

ယွၼ်ႉဢမ်ႇပႆႇၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး တိုၵ်ႉသိုပ်ႇတိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇၵူႈဝၼ်းသေ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၵေႃႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 7 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၼိုင်ႈဝၼ်း ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး (Public Health Laboratory – Taunggyi)  လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် 281 ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် 1 ၵေႃႉ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ 1 ၵေႃႉ  ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ဢဝ်ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း RDT Test ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းၵူၼ်း 765 ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ 1 ၵေႃႉ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းပင်းတရႃႉ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 January 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 445 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 16 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 21 January 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 136,166 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 3,013 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 119,973 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းယူႇၵူႈဝၼ်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၵ်ႇ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇလွင်ႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး၊ သင်ဝႃႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈဢမ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းသေ ၸွင်ႇၵွႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး၊ ယႃႇယူႇတီႈၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်၊ ၵႆႉသုၵ်ႈလၢင်ႉသီမိုဝ်း ႁႂ်ႈမူတ်းသႂ်၊ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈၼႄႉၼမ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈ၊ ပေႃးမီးသၢႆငၢႆ ဢမ်ႇယူႇလီၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁူင်းယႃၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။ 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း