ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 22 June 2021 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းတီႈ ပွၵ်ႉၵုင်းၺွင်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈသႅဝ်ဢၢႆသင်ၼႆလႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၸင်ႇဢဝ်ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း RDT Test ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း ၵူၼ်းၵေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈ သႅဝ်ဢၢႆသင် ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း တင်းမူတ်း 8 ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၵူတ်ႇထတ်းႁူႉဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ယဝ်ႉ ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်လူတ်ႉၵႃး 3 လမ်းသေ ၵႂႃၸွႆႈဢဝ်တူဝ် ၵူၼ်းပဵၼ် 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ သူင်ႇယူတ်းယႃတီႈ ႁူင်းယႃ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ယူတ်းယႃ ၵူၼ်းပဵၼ်ႁင်းၶေႃၶေႃၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ် 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ 2 ၶူပ်ႇ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 5 ၶူပ်ႇ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 11 ၶူပ်ႇ  ၼႆ လႆႈႁၼ် ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ် Facebook ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 June 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇသဝ်းတီႈ ပွၵ်ႉႁွင်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ မိူၼ်ၵၼ်။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 22 June 2021 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်းပၢႆ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း – www.worldometers.info/coronavirus/ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 148,617 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 3,265 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 133,753 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (220) မိူင်း (220 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး (179,556,519) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (3,888,896) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး (164,262,698) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း