ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ထႅင်ႈ 18 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 07 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်း 80 ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ထႅင်ႈ 18 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း မီး 112 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇတီႈ ႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ၼၼ်ႉ ႁၢႆလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း လႄႈ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉသေ တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ၼၼ်ႉ ၵိုတ်းယူႇ 107 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ လႆႈႁူႉထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇတီႈ ႁူင်းယႃပုင်ႇပႃႇၶႅမ်သမ်ႉ ၵိုတ်းယူႇထႅင်ႈ 17 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉတိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19  ယူႇတင်းၼမ်လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းတူၼ်၊ ပုင်ႇပႃႇၶႅမ်၊ မိူင်းႁၢင်၊ မိူင်းထႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင် Stay at home သေ ပေႃးဢမ်ႇလွင်ႈယႂ်ႇ တေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး သေဢမ်ႇၵႃး တေပိၵ်ႉဢိုတ်းပႃး ၵၢတ်ႇၼႃးၵွင်ႈမူး ထႅင်ႈ 5 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း