ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ထႅင်ႈ (2) ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ပၼ် ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၵမ်းၽၢၵ်ႇၽၢၵ်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်ၵၢင်ဝဵင်း ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး (200) ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 (2) ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 (2) ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းၵၢတ်ႇလူင်ၵၢင်ဝဵင်း ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးသေ ႁႃၶၢႆ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ၊ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆၸွမ်းၵၢတ်ႇ မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ ပေႃးဝႃႈၵႂႃႇၵၢတ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈ တူမ်းသူပ်းလႄႈ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပေႃးဝၼ်းထီႉ 27 October 2021 ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် တေသိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇ ထႅင်ႈၽၢၵ်ႇၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းပဵၼ် COVID-19 ၵႃႈႁိုဝ် ၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းသေ ႁပ်ႉလွင်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇ ၸွမ်းႁိူၼ်းႁင်းၶေႃသေ လူဝ်ႇ Oxygen ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 June 2021 ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 25 October 2021 ၼႆႉ သၢႆမၢႆၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း မီး 1,752 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လူႉတၢႆယွၼ်ႉတင်းပဵၼ်သမ်ႉမီး 97 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း