ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 6 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇထႅင်ႈ 6 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 6 December 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁူင်းယႃဢွၼ်ႇ (Fever Clinic) ဢၼ်မီးတီႈႁူင်းယႃၵဝ်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းၵူၼ်း 30 ၵေႃႉသေ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း 2 လင် ဢၼ်ယူႇသဝ်းတီႈ ပွၵ်ႉသိူဝ်ၶမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ပိၵ်ႉဢိုတ်း (lockdown) ဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း 12 ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ၊ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ထႅင်ႈ 6 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပဵၼ် 6 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း တင်း 6 ၵေႃႉ သေ တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း မီး 70 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်းၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,108 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 29 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,254 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 6 December 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 99,155 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 2,110 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 77,636 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း