ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးထႅင်ႈ 10 ၵေႃႉ လႄႈ မီးၵူၼ်းပဵၼ် လူႉသဵင်ႈတၢႆထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ

ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးထႅင်ႈ 10 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈတၢႆထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 10 December 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၼိုင်ႈဝၼ်း ႁူင်းယႃဢွၼ်ႇ (Fever Clinic) ဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၵဝ်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 6 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 4 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၽင်ႇမိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိူဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈသႅဝ်ဢၢႆသင်ၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းတီႈႁူင်းယႃ လႄႈ ၸင်ႇႁူႉဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ။ ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈယိင်းလႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းထႆးတင်းသွင်ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။  

ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် 204 ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈၵဵပ်းတူဝ် (Quarantine) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တင်း 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 December 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 18 ပီႊ ဢၼ်ၶဝ်ႈၵဵပ်းတူဝ်တီႈ (Quarantine Center) ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင် မၢႆ (3) လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းမၢၼ်းတလေး သေ ပွၵ်ႈမႃးဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 38 ပီႊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ မိူၼ်ၵၼ်။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 10 December 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်းၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,321 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 27 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 104,487 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 2,201 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 82,813 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

 တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း