ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း တေထတ်းထွင် ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၶိမ်း ယူဝ်းၵျွင်း ယွၼ်ႉပွႆႇမၢၵ်ႇယႃႉလႅဝ် လုမ်းၵပ်းသၢၼ်

ဝၢႆးသေ ၶိမ်း ယူဝ်းၵျွင်း ဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် 2 မိူင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈထတ်းထွင် ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 17 July 2020 (ပ-လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ New York Post ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃးသုင်သုတ်း ဝဵင်းသူဝ်းလ် ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁပ်ႉၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈယိုၼ်ႈတၢင်ႇထိုင်မႃး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၶိမ်း ယူဝ်းၵျွင်း ၼွင်ႉယိင်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇယႃႉလူႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် 2 မိူင်း၊ ၸွင်ႇမီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ပၵ်းပိူင်မိူင်းတေႃႇမိူင်းႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လႆႈတႄႇထတ်းထွင်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၵေႃႉဢၼ်ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ တၢင်ႇထိုင်လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ႁႂ်ႈထတ်းထွင်ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Lee Kyung Jae ပဵၼ်ၽူႈတၢင်ၼႃႈ လူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇပၵ်းပိူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ Lee Kyung Jae လၢတ်ႈဝႃႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ဢၼ်သွင်မိူင်း သၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ဝႆႉတိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်လုမ်းၵၼ်သေ လႆႈထုၵ်ႇ ၶိမ်း ယူဝ်းၵျွင်း သင်ႇပွႆႇမၢၵ်ႇယႃႉလူႉလႅဝ်ပႅတ်ႈၼႆႉ ထိုင်မၼ်းတေပၵ်းယူႇ တီႈၼႂ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၵူဝ်းရီးႁွင်ႇၵေႃႈယဝ်ႉ၊ ငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်း ဢၼ်လႆႈၵေႃႈသၢင်ႈလုမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶွင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးၸၢၼ်းတင်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ Lee Kyung Jae ယင်းလႆႈ ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၽၢႆႇသိုၵ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ဝၢႆးသေ ၶိမ်း ယူဝ်းၵျွင်း ၼွင်ႉယိင်း ၶိမ်း ၵျွင်းဢိုၼ်း ၽူႈၼမ်း သုင်သုတ်း မိူင်းၵူဝ်းႁွင်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးမီးဢႃႇၼႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် 2 မိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ႁိုင်ၵႃႈႁိုဝ်၊ ၵူၺ်းလႆႈထုၵ်ႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈမႃးတႃႇသေႇဝႃႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင်   ပုၼ်ႈတႃႇ 2 မိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈပွႆႇမၢၵ်ႇယႃႉလူႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် 2 မိူင်း ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၶေႃႈသင်ႇ ၶိမ်း ၵျွင်းဢိုၼ်းၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈသင်ႇ ၶိမ်း ယူဝ်းၵျွင်း ၸွမ်းၼင်ႇ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းၵၼ်၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶိမ်း ၵျွင်းဢိုၼ်း မီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်တေႃႇ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ဢၼ်ဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇဝႂ်ပိဝ် လႄႈ မၢင်ၸႄႈငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ ႁွႆႈၸပ်းမၢၵ်ႇပွင်းလူမ်းသေ ပွႆႇၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း မီးၵူၼ်းတတ်းတေႃႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ မေး ၶိမ်း ၵျွင်းဢိုၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈ လူမဝ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း