ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ထွၼ်မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႂ်းသၢႆမၢႆၵႃႉၶၢႆၶိုၵ်ႉတွၼ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ထွၼ်မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႂ်းသၢႆမၢႆၵႃႉၶၢႆၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸူးၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လူၺ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းသူင်ႇဢွၵ်ႇ ၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆထၢတ်ႈလိပ်း သေးမိၶွၼ်ႇတွၵ်ႇတိူဝ်ႇ (semiconductor)  သေ ႁဵတ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵမ်ႇၽႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 12 August 2019 ဝဵပ်ႉသၢႆႉ koreaherald ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၵႃႉၶၢႆ မိူင်းၵူဝ်းရီးၸၢၼ်း လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သၢႆမၢႆၵႃႉၶၢႆၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉ တင်းမူတ်းမီး 29 မိူင်း ပႃးတင်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ၼႆယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်ႈၵႃႈ တႃႇတေၸႂ်ႉတိုဝ်းပၵ်းပိူင် ႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈ ထွၼ်သၢႆမၢႆၶိုၵ်ႉတွၼ်း မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ဢွၵ်ႇၼႆႉ တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈ 20 ဝၼ်း ၼႆယူႇ။

ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၵႃႉၶၢႆ မိူင်းၵူဝ်းရီးၸၢၼ်း ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်တႅပ်းတတ်း  ထွၼ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ သၢႆမၢႆၵႃႉၶၢႆၶိုၵ်ႉတွၼ်း မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ၼႆႉ သင်မၼ်းတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸဝ်ႈၶွင်ၶွမ်ႇပၼီႇ ၼႂ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၼႆ ယိၼ်းလီတႃႇႁပ်ႉထွမ်ႇ သဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သင်မိူင်းၵျႃႇပၢၼ် မီးၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း ၵဵဝ်ႇလွင်ႈလုသုမ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ မိူင်းတေႃႇမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၼႆ တေၸၢင်ႈတူၺ်းထိုင် ပၼ်ပႃးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ တင်းသွင်မိူင်း ဢၼ်တွပ်ႇထဵင်ၵၼ်မႃး ဢမ်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ လႆႈသေပွၵ်ႈၼႆႉ  ၶၢဝ်ႇ AP လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး မိူင်းၵူဝ်းရီးၸၢၼ်း သင်ႇႁႂ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇၵျႃႇပၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၼၼ်ႉ  ၸၢႆႇပၼ်ငိုၼ်း ၵႃႈတွပ်ႇတႅၼ်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃး လႆႈထုၵ်ႇ ပဵၼ်ၶႃႈၸႂ်ႉ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈ 2  ပီ 1935 – 1945 ၼၼ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵျႃႇပၢၼ်ႇ ဢမ်ႇပေႃးၸႂ်သေ ၸင်ႇလႆႈယဵၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်တေႃႇသူႈ လွင်ႈၵႃႉၶၢႆၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇၵၼ်မႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – Posttoday
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း